Vijesti

23.07.2015.

 План јавних набавки Гендер центра за 2015. годину

План јавних набавки Гендер центра за 2015. годину можете пронаћи на сљедећем линку: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Plan-javnih-nabavki-Gender-centra-Vlade-RS-za-2015.-godinu-.aspx

19.05.2015.

Рјешење о најповољнијем понуђачу

Рјешење о најповољнијем понуђачу 

Више информација на линку: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/Rjesenje-o-izboru-najpovoljnijeg-ponudjaca.aspx

 

 


 


10.11.2014.

Записник о оцјени пријава
по Јавном позиву бр. ГЦ-01-323-12/14

за додјелу гранта за спровођење локалних роднобуџетских иницијатива у одабраним јединицама локалне самоуправе
у Републици Српској

 1. 1. Дана 22.10.2014. године Гендер центар Републике Српске је расписао „Јавни позив за додјелу гранта за спровођење локалних роднобуџетских иницијатива у одабраним јединицама локалне самоуправе у Републици Српској“, који је објављен на порталу www.ravnopravnors.com. Информација о објави јавног позива, са Критеријима за додјелу гранта ванинституционалним партнерима у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске (у даљем тексту: Критерији) и пријавним обрасцем, такође је истог дана прослијеђена електронском поштом на све адресе невладиних и других организација са комуникацијске листе Гендер центра. Рок за достављање пријава био је 31.10.2014. године.
 2. 2. Комисија за оцјену пријава (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

- Јелена Милиновић, предсједница,

- Невена Милинковић, чланица,

- Споменка Крунић, чланица,

именована рјешењем директорице Гендер центра Републике Српске бр. ГЦ-01-323-12/14, од 22.10.2014. године, почела је са радом 04.11.2014. у 15.00 часова.

 1. 3. Комисија је приступила провјери благовремености, исправности и потпуности пристиглих пријава. На јавни позив су укупно пристигле двије пријаве: 1. УГ „Будућност“ Модрича и 2. ХУГ „Жена Трнова“ Источно Сарајево. Обје пријаве су благовремене, исправне и потпуне, чиме су испуњени услови да се изврши њихова оцјена.
 2. 4. У складу са чланом 5. Критерија, Комисија је оцијенила пристигле пријаве по свим критеријима и утврдила сљедећу ранг листу:
  1.                           1. УГ „Будућност“ Модрича – 48 бодова
  2.                           2. ХУГ „Жена Трнова“ Источно Сарајево – 44 бода
 3. 5. У складу са ранг листом, Комисија предлаже директорици Гендер центра да се грант за спровођење локалних роднобуџетских иницијатива у одабраним јединицама локалне самоуправе у Републици Српској додијели УГ „Будућност“ Модрича.
 4. 6. Комисија је завршила са радом 04.11.2014. године у 15.40 часова.10.11.2014.

Записник о избору консултанта
по Јавном позиву бр. ГЦ-01-323-12/14
за експертску подршку у области родног буџетирања

 1. 1. Дана 22.10.2014. године Гендер центар Републике Српске је расписао „Јавни позив за експертску подршку у области родног буџетирања“, који је објављен на порталу www.ravnopravnors.com. Информација о објави јавног позива такође је истог дана прослијеђена електронском поштом на све адресе консултаната са листе UN WOMEN. Рок за достављање пријава био је 31.10.2014. године.
 2. 2. Комисија за оцјену пријава (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

- Јелена Милиновић, предсједница,

- Невена Милинковић, чланица,

- Споменка Крунић, чланица,

именована рјешењем директорице Гендер центра Републике Српске бр. ГЦ-01-323-12/14, од 22.10.2014. године, почела је са радом 04.11.2014. у 15.00 часова.

 1. 3. Комисија је приступила провјери благовремености и потпуности пристиглих пријава. На јавни позив је укупно пристигла једна пријава за сва три описа посла из Јавног позива: 1. Бранкица Ленић. Ова пријава је благовремена и потпуна, чиме су испуњени услови да се изврши оцјена пријаве по критеријима.
 2. 4. У складу са поступком избора из јавног позива, Комисија је оцијенила пристиглу пријаву по критеријима и утврдила да Бранкица Ленић укупно има 10 бодова (Стручна спрема и формалне квалификације – 5 бодова; Искуство у области родне равноправности, буџетских процеса, родног буџетирања, као и у управљању пројектима – 5 бодова), чиме је у потпуности испуњен услов да се ова пријава прихвати.
 3. 5. У складу са горе наведеним, Комисија предлаже директорици Гендер центра да се са консултанткињом Бранкицом Ленић преговара о детаљима финансијског аранжмана и склопе уговори за извођење послова и задатака из сва три описа посла по Јавном позиву.
 4. 6. Комисија је завршила са радом 04.11.2014. године у 15.40 часова.22.10.2014.

ГЕНДЕР ЦЕНТАР – ЦЕНТАР ЗА ЈЕДНАКОСТ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

На основу члана 27. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 32/10), тачке III алинеје 5. и 10. Одлуке о оснивању Гендер центра Републике Српске - Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/02, 63/05 и 33/09), члана 14. став 3. и 4. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2012. годину („Службени гласник Републике Српске“ број 3/12 и 84/12), те Критерија за додјелу гранта ванинституционалним партнерима у оквиру Споразума бр. SPCA/SVK/2012/02 између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске, директорица Гендер центра расписујe

ЈАВНИ ПОЗИВ бр. ГЦ-01-323-12/14

за додјелу гранта за спровођење локалних роднобуџетских иницијатива у одабраним јединицама локалне самоуправе
у Републици Српској

Кратки опис и циљеви задатка:

У оквиру увођења родног буџетирања у буџетске процесе у Републици Српској и спровођења Акционог плана за унапређење положаја жена на селу у Републици Српској до 2015. године, те у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске, планирано је покретање и спровођење роднобуџетских иницијатива на локалном нивоу власти за повећање подстицаја и подршке локалних органа власти економском оснаживању жена на селу, које ће се спроводити у сарадњи локалних органа власти и локалних невладиних организација у одабраним општинама.

За ову сврху израђена је посебна методологија кроз консултантску подршку, по којој ће радити изабрани партнер. Да би се овај задатак спровео у локалним заједницама у Републици Српској, изабрани партнер треба да спроведе сљедеће активности:

 • Организација обуке о примјени методологије за одабране представнице/ке локалних органа власти и локалних невладиних организација;
 • Логистичка и техничка подршка локалним анализама и роднобуџетским иницијативама у одабраним општинама (општине које припадају Граду Источно Сарајево);
 • Координација спровођења анализа у одабраним општинама;
 • Обједињавање резултата локалних анализа и припрема документа са налазима и препорукама локалних роднобуџетских иницијатива, који ће бити упућени скупштинама града/општина на разматрање и усвајање.

Све наведене активности спровешће се у блиској сарадњи са консултанткињом која је израдила методологију за локалне анализе и роднобуџетске иницијативе и уз редовне консултације са Гендер центром.

Период реализације:

15.11.2014 - 15.02.2015.

Услови и рок пријављивања:

За спровођење наведене активности могу се пријавити удружења, регистрована у Републици Српској, у складу са Критеријима за додјелу гранта ванинституционалним партнерима у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске, који су у прилогу овог јавног позива.

Подносиоци су дужни израдити и поднијети приједлог у складу са обрасцем који је прилог овом јавном позиву.

Приједлог се доставља у три комплетна увезана штампана примјерка, што укључује пријавни образац и припадајућу документацију, а сам пријавни образац потребно је доставити и у електронској верзији. Рок за достављање пријаве је 31.10.2014. године на сљедећу адресу:

Гендер центар Владе Републике Српске

(Пријава на јавни позив бр. ГЦ-01-323-7-1/12)

Вука Караџића 4

78000 Бања Лука

protokol@gc.vladars.net

Благовременим ће се сматрати пријаве које пристигну у наведеном року, као и пријаве које носе поштански печат у наведеном року. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора:

Поступак избора извршиће се у складу са Критеријима за додјелу гранта ванинституционалним партнерима у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске.

За преузимање Пријавног обрасца контактирајте Гендер центар: protokol@gc.vladars.net

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


На основу члана 27. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 32/10), тачке III алинеје 5. и 10. Одлуке о оснивању Гендер центра Републике Српске - Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 31/02, 63/05 и 33/09), члана 14. став 3. и 4. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2012. годину („Службени гласник Републике Српске“ број 3/12 и 84/12), директорица Гендер центра д о н о с и

КРИТЕРИЈЕ

за додјелу гранта ванинституционалним партнерима у оквиру Споразума између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске
 

Члан 1.
1) Овим критеријима утврђују се начин, услови и поступак за додјелу гранта (у даљем тексту: грант) ванинституционалним партнерима за реализацију активности у оквиру плана рада према Споразуму између UN WOMEN и Гендер центра Републике Српске, потписаном дана 04. септембра 2014. године (у даљем тексту: Споразум).
2) Грант ће се додијелити за спровођење сљедећих активности:
a) Обука локалних партнера и спровођење локалних анализа и роднобуџетских иницијатива, на основу претходно израђене јединствене методологије, у одабраним општинама у Републици Српској (општине које припадају Граду Источно Сарајево), у висини до 17.300 КМ;
3) Средства за грант из става 2. овог члана планирана су у буџету који је саставни дио Споразума.


Члан 2.
1) Корисници гранта из члана 1. (у даљем тексту: корисници) могу бити невладине организације и удружења жена регистрована код надлежног органа.
2) Ако корисници ангажују друга лица током спровођења програма мјера, морају имати потписан уговор о међусобним правима и обавезама.


Члан 3.
1) Гендер центар расписује јавни позив за достављање пријава за додјелу гранта на својој веб страници.
2) Право учешћа на јавном позиву имају корисници из члана 2. ових критерија, у складу са предметом јавног позива.
3) Јавни позив садржи:
a) правни основ за спровођење позива;
b) назив и сједиште Гендер центра;
c) предмет јавног позива;
d) услове за учешће на јавном позиву;
e) начин, рок и мјесто пријаве;
f) начин обезбјеђења пријавних образаца;
g) напомену о статусу неблаговремених пријава.
4) Образац за пријаву налази се у прилогу који је саставни дио ових критерија.

Члан 4.
1) За отварање и оцјену приспјелих пријава, директор/ица Гендер центра (у даљем
тексту: директор/ица) именује комисију од три члана (у даљем тексту: комисија), од
који је један/на члан/ица из Одсјека за координацију, едукацију и сарадњу,
један/на члан/ица из Одсјека за нормативно-правне послове и један/на
запослени/а одговоран/на за финансијско планирање и финансијско-пројектне
послове. Комисија у свој рад, по потреби, може укључити и друге особе које
именује UN WOMEN.
2) Комисија утврђује да ли су пријаве благовремене, исправне и потпуне.
3) Ако комисија утврди да је пријава неисправна и/или непотпуна, писменим или
електронским путем може обавијестити подносиоца да у року од три дана од
слања обавјештења уреди и допуни пријаву.
4) Ако подносилац у утврђеном року пријаву уреди, допуни и достави, сматраће се да
је пријава исправна и потпуна.
5) Благовремене, исправне и потпуне пријаве комисија разматра и оцјењује у складу
са критеријима из члана 5. ових критерија.


Члан 5.
1) Критерији за избор и вредновање пријава су:
a) допринос системској одрживости унапређења равноправности полова и
положаја жена, 1-10 бодова;
b) јасно и прецизно дефинисани циљ, резултати и активности, са показатељима за
праћење и оцјену успјешности, укључујући јасно дефинисане циљне групе
крајњих корисника/ца и анализу њихових потреба, 1-10 бодова;
c) искуство и опредијељеност за рад на унапређењу равноправности полова и
положаја жена, 1-10 бодова;
d) постојање сарадње и партнерства у реализацији програма са релевантним
институционалним и/или ванинституционалним партнерима, 1-10 бодова;
e) допринос подизању свијести јавности и промоцији равноправности полова, 1-
10 бодова.
2) Комисија оцјењује пријаве према критеријима из става 1. и даје заједнички
приједлог збира бодова по свакој појединачној пријави.
3) Максималан број бодова је 50. Пријаве које остварују мање од 25 бодова неће се
предлагати за додјелу гранта. Гендер центар задржава право да не додијели
грантове уколико ниједна пријава не пређе минималних 25 бодова.
4) Комисија сачињава ранг листу пријава по оствареним бодовима и записник са
приједлогом за додјелу гранта кориснику чија је пријава остварила највећи број
бодова.
5) Директор/ица доноси рјешење о додјели гранта, које ће бити објављено на веб
страници Гендер центра.
6) Подносиоци пријава за грантове имају право приговора на рјешење о додјели
гранта, у року од три (3) дана од дана објављивања. Одлука о приговору на
рјешење доноси се у року од петнаест (15) дана од дана пријема приговора.
7) По истеку рока за приговоре, односно доношењу одлуке о приговору, закључује се
уговор са изабраним корисником гранта о међусобним правима и обавезама.


Члан 6.
1) Уговором се ближе одређују међусобни односи и обавезе за спровођење
активности, укључујући, али не ограничавајући се на:
a) намјену за коју су средства додијељена;
b) висину и динамику преноса средстава по траншама;
c) временски план реализације активности;
d) начин надзора над спровођењем активности и намјенском употребом средстава;
e) начин праћења и оцјене успјешности активности;
f) начин извјештавања о реализацији активности и трошењу средстава;
g) услове за измјене у реализацији активности;
h) одговорност за неспровођење активности, односно ненамјенско трошење додијељених средстава.
2) Гендер центар прати и надзире све фазе реализације активности у складу са уговором.
3) Резултати спроведених активности биће саставни дио извјештаја Гендер центра према UN WOMEN.


Члан 7.
Ови критерији ступају на снагу даном доношења.

 

Број: ГЦ-01-323-12/14                                                                                                 Директорица
 

Датум: 15.10.2014. године                                                                                         мр Мирјана Лукач, с.р.


22.10.2014.

Број: GC-01-323-12/14

Датум: 15.10.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ
за експертску подршку у области родног буџетирања

Програм: Спровођење родно одговорног буџетирања у оквиру реформе буџетског система и унапређења положаја жена на селу у Републици Српској

О програму:

Програм спроводи Гендер центар – Центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске, уз подршку UN WOMEN. Програм је усмјерен на укључивање родне перспективе у планирање, буџетирање и праћење резултата јавних политика у Републици Српској. Овај програм дио је вишегодишњих напора на увођењу родно одговорних јавних политика и буџета на свим нивоима власти. Родно одговорни буџети су значајни из више разлога, од којих треба поменути сљедеће:

 • Родна компонента доприноси одрживом развоју и бољем квалитету буџета;
 • Родно одговорне политике, програми мјера и њима припадајући буџети узимају у обзир потребе и интересе различитих друштвених група;
 • Омогућавају равноправно учешће жена и мушкараца, односно свих који су заинтересовани за креирање и праћење извршења јавних буџета;
 • Већа транспарентност и ефикасност трошења јавних средстава, што води смањењу корупције и сиромаштва.

Овај програм усмјерен је на родни јаз у трошењу јавних средстава и приступу јавним ресурсима. У оквиру овог програма, радиће се на даљем унапређењу буџетских процеса са родног аспекта, чиме ће се унаприједити квалитет јавних политика.

Очекивани резултати:

Утицај:

 • Повећан капацитет за спровођење родне анализе утицаја и родне анализе буџета у одабраним институцијама, чији је резултат већи број програма који унапређују родну равноправност.

Посљедице:

 • Већи степен усклађености буџетских докумената које припрема Министарство финансија, укључујући БМИС, те циљаних програма у два одабрана министарства,  са нормативно-правним стандардима за родну равноправност.

Учинци:

 • Унапријеђена буџетска документација у сарадњи са Министарством финансија са стандардима родне равноправности.
 • Израђене двије роднобуџетске анализе у одабраним министарствима, као основа за будуће родно одговорно планирање, проведбу и буџетирање.
 

ОПИС ПОСЛА бр. 1:
Консултант/киња за усклађивање Буџетске инструкције бр. 2 Републике Српске са стандардима родне равноправности и израду приручника за родно буџетирање у оквиру Информационог система за планирање буџета (БМИС)

Број особа: 1

Период ангажмана: новембар 2014 – фебруар 2015.

Задаци и одговорности:

 • Усклађивање Буџетске инструкције бр. 2 са стандардима родне равноправности, у сарадњи са Министарством финансија, према већ утврђеним препорукама;
 • Припрема приручника за родно буџетирање у оквиру Информационог система за планирање буџета (БМИС), који ће бити дистрибуисан буџетским корисницима.

Квалификације и стручна знања:

 • Висока стручна спрема у области економије или другог сродног подручја, предност магистериј или докторат из области економије, родних студија, или другог сродног подручја;
 • Професионално и/или академско искуство у области јавних финансија, примјене стандарда родне равноправности, буџетских процеса, родног буџетирања, као и у управљању пројектима;
 • Познавање правног и институционалног оквира за родну равноправност и јавних финансија у БиХ.

ОПИС ПОСЛА бр. 2:
Консултант/киња за израду родне анализе буџета у Министарству рада и борачко-инвалидске заштите – ресор рада и запошљавања

Број особа: 1

Период ангажмана: новембар 2014 – фебруар 2015.

Задаци и одговорности:

 • Развој методологије за спровођење родне анализе стања и буџета у ресору рада и запошљавања, у блиској сарадњи и договору са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите и Гендер центром;
 • Спровођење роднобуџетске анализе у одабраном ресору и за одабрани програм;
 • Израда извјештаја са детаљним резултатима анализе и препорукама за дјеловање.
 • Презентација и промоција извјештаја.

Квалификације и стручна знања:

 • Висока стручна спрема у области економије или другог сродног подручја, предност магистериј или докторат из области економије, родних студија, управљања јавним финансијама или области сродне раду и запошљавању;
 • Професионално и/или академско искуство у области родне равноправности, буџетских процеса, родног буџетирања, као и у управљању пројектима;
 • Познавање правног и институционалног оквира за родну равноправност у БиХ.

ОПИС ПОСЛА бр. 3:
Консултант/киња за израду родне анализе буџета у Министарству здравља и социјалне заштите

Број особа: 1

Период ангажмана: новембар 2014 – фебруар 2015.

Задаци и одговорности:

 • Развој методологије за спровођење родне анализе стања и буџета, у блиској сарадњи и договору са Министарством здравља и социјалне заштите и Гендер центром;
 • Спровођење роднобуџетске анализе у одабраном ресору и за одабрани програм;
 • Израда извјештаја са детаљним резултатима анализе и препорукама за дјеловање.
 • Презентација и промоција извјештаја.

Квалификације и стручна знања:

 • Висока стручна спрема у области економије или другог сродног подручја, предност магистериј или докторат из области економије, родних студија, управљања јавним финансијама или области сродне здравству или социјалној заштити;
 • Професионално и/или академско искуство у области родне равноправности, буџетских процеса, родног буџетирања, као и у управљању пројектима;
 • Познавање правног и институционалног оквира за родну равноправност у БиХ.

Услови и рок за пријављивање:

За обављање послова из Описа посла бр. 1, 2. и 3. могу се пријавити лица која имају прописане квалификације и стручна знања, која су држављани Босне и Херцеговине, или неке од земаља у регији истог говорног подручја.

Потребно је доставити писмо заинтересованости и CV са посебним нагласком на квалификације и референце које одговарају врсти посла за коју се лице пријављује. Једно лице може се пријавити на један или више описа послова наведених у овом јавном позиву.

Пријава, са назнаком за који опис посла се лице пријављује, доставља се у штампаној и/или електронској верзији до 31.10.2014. године, на сљедећу адресу:

Гендер центар Владе Републике Српске

Вука Караџића 4

78000 Бања Лука

protokol@gc.vladars.net

Благовременим ће се сматрати пријаве које пристигну у наведеном року, као и пријаве које носе поштански печат у наведеном року. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора:

Директорица Гендер центра ће именовати комисију за оцјене пристиглих пријава. Критерији за оцјену пријава су сљедећи:

 1. Стручна спрема и формалне квалификације – 1- 5 бодова
 2. Искуство у области родне равноправности, буџетских процеса, родног буџетирања, као и у управљању пројектима – 1-5 бодова

Максималан укупан број бодова је 10. Пријаве које остварују мање од 5 бодова неће се предлагати за ранг листе одабраних кандидата/киња.

Комисија сачињава ранг листу кандидата/киња за сваки опис посла, са приједлогом да се са прворангираним кандидатима/кињама преговара о финансијским и другим детаљима ангажмана за конкретан посао. У случају да се не постигне договор са прворангираним кандидатима, даљи преговори ће се вршити са наредним кандидатима/кињама на ранг листи. Ранг листа и имена прворангираних ће бити објављени на веб страници Гендер центра. Остали подносиоци пријава имају право приговора у року од три (3) дана од дана објављивања. Одлука о приговору доноси се у року од петнаест (15) дана од дана пријема приговора. По истеку рока за приговоре, односно доношењу одлуке о приговору, закључује се уговор са изабраним консултантом/кињом о међусобним правима и обавезама.10.9.2014 

Održana konferencija "PR Blic Class" u okviru programa "Biraj RAVNOPRAVNO! 2014" 

 U okviru programa - „Biraj RAVNOPRAVNO! 2014“ održana je      dvodnevna edukativna konferencija „PR - Blic Class”, u cilju  jačanja kapaciteta žena u političkom i javnom životu.  Konferencija je održana 09 i 10. septembra, 2014. godine u  Tesliću. Učesnice konferencije su bile kandidatkinje na  predstojećim izborima, predstavnice različitih političkih partija i  aktiva žena. Ova aktivnost i program „Biraj RAVNOPRAVNO“  podržani su od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i  Hercegovini. Učesnice su kroz diskusiju i razmjenu iskustava  iskazale potrebu za ovakvim vidom edeukacije i podrške, te su  istakle da im je ova konferencija bila veoma značajna i  predstvalja svojevrsni preokret u dosadašnjim iskustvima, te da  su stekle nova znanja, vještine i alate koji će im biti jako korisni u njihovom daljem radu i razvoju. Učesnice su na konferenciji stekle nova znanja i vještine iz sljedećih oblasti: Unpaređenje komunikacijskih i liderskih vještina, PR - Odnosi s javnošću, NLP - Put do uspjeha, Digitalni mediji, Vještine prezentacije u medijima, Kreiranje i sprovođenje predizborne kampanje. Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske povodom Opštih izbora 2014 u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa svojim mandatom i nadležnostima, provodi program „Biraj RAVNOPRAVNO!“ za veće učešće žena u političkom i javnom životu. Cilj programa je podizanje svijesti javnosti i povećanje učešća žena u političkom i javnom životu, na mjestima odlučivanja i upravljanja. Želimo naglasiti da program „Biraj RAVNOPRAVNO!“ ni u kom smislu nije stranački orijentisan, već je neprofitabilan i od opšte društvene koristi, te se provodi isključivo u cilju postizanja ravnopravne zastupljenosti žena u političkom i javnom životu, kao krajnjeg cilja.


10.6.2014 

Saopštenje za javnost 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

 

Povodom obilježavanja „Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije“ koji se obilježava širom svijeta, Gender centar Vlade Republike Srpske podsjeća javnost na Član 2, tačku 3, Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine 23/10), kojim je zabranjena diskriminacija na osnovu pola i polne orijentacije. Takođe, u skladu sa ovim zakonom, zabranjen je i svaki oblik rodno zasnovanog nasilja.

 

S tim u vezi, pozivamo da se ovaj dan obilježi u duhu tolerancije i poštovanja različitosti.


21.5.2014 

AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U USLOVIMA KATASTROFA U RS (maj-decembar 2014) 

 Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS  je 21.05.2014. godine izradio Akcioni plan za rodnu ravnopravnost u  uslovima katastrofa u Republici Srpskoj za period maj-decembar  2014.  godine.


 AKCIONI PLAN ZA RODNU RAVNOPRAVNOST U USLOVIMA  KATASTROFA U REPUBLICI SRPSKOJ za period maj-decembar  2014. godine
 

Više informacija, obavještenja i akcija možete pronaći i na našoj stranici Rod i katastrofe na sljedećem linku: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Rod_i_katastrofe.aspx


20.5.2014.

Humanitarni broj za pomoć ugroženom stanovništvu pogođenom poplavama u Republici Srpskoj

 

 Pozivom na broj 1458 možete da pomognete                    ugroženom  stanovništvu koje je pogođeno poplavama u  Republici Srpskoj. Zvanične informacije o poplavama u RS  možete pratiti na društvenim mrežama Facebook i Twitter  @poplavers #poplavers


23.4.2014

Održana Mala škola Wordpress-a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u 

  

 23.04.2014. godine u Inovacionom centru Banja Luka, održana „Mala  škola Wordpress-a, pokretanje bloga i izrada web sajtova“. Cilj  događaja:  Usavršavanje mladih za korištenje IKT alata u cilju aktivizma  putem  digitalnih medija. Organizatori događaja su bili Omladinski  savjet  Republike Srpske i Gender centar Vlade RS. Događaj je  organozovan u  okviru ovogodišnjeg obilježavanja Međunarodnog dana  djevojčica u  informaciono-komunikacionim tehnologijama IKT (Girls in  ICT Day 2014).

 O „Međunarodnom danu djevojčica u IKT-u (Girls Day in  ICT!)“:  Ovaj dan  je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i obilježava  se svake godine  posljednjeg četvrtka u aprilu mjesecu u cilju  promovisanja rodne  ravnopravnosti, te osnaživanja djevojčica,  djevojaka i žena kroz jednake  mogućnosti pristupa i učešća u inovacijama, tehničkim, tehnološkim i informaciono - komunikacionim tehnologijama (IKT). Ove godine taj dan je 24. april. Na ovaj dan širom svijeta se organizuju razne promotivne akcije i događaji, kako bi se povećalo interesovanje i učešće djevojčica u IKT-u, te mogućnosti ostvarivanja karijere u ovoj oblasti u cilju ekonomskog i društvenog osnaživanja djevojčica i žena. Tokom školovanja djevojčice postižu vidno bolje rezulatate od dječaka, a svjetska istraživanja pokazuju da su djevojke i djevojčice nadarene i za tehnička zanimanja i profesije, ali se zbog pritiska vladajućih društvenih stereotipa i predrasuda radije odlučuju za neke druge profesije. Cilj obilježavanja: Podsticanje djevojčica, djevojaka i žena radi povećanja njihove vidljivosti, interesovanja i učešća u obrazovanju, kao i profesionalnim karijerama u inovacijama, tehničkim, tehnološkim i IKT oblastima. Više informacija o dosadašnjem obilježavanju Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u u Republidži Srpskoj možete pronaći na sljedećem linku: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Ravnopravnost_polova_i_IKT.aspx


21.4.2014.

Održane regionalne obuke za 21 opštinu povodom izrade i primjene lokalnih gender akcionih planova 

  

 U okviru realizacije programa “Lokalni akcioni planovi za  ostvarivanje  ravnopravnosti polova u opštinama Republike  Srpske” koji Gender  centar  Vlade RS provodi u partnerstvu sa  Misijom OSCE-a u BiH, tokom  aprila mjeseca su održane četiri  radionice za predstavnike/ce izabranih  opština:

 1. Radionica u Laktašima, 01 i 02. aprila 2014. godine za  predstavnike  opština Gradiška, Laktaši, Srbac, Novi Grad, Kotor  Varoš i Čelinac.
 2. Radionica u Tesliću, 03 i 04. aprila 2014. godine za  predstavnike  opština Teslić, Šamac, Prnjavor, Petrovo, Zvornik i  Doboj.
 3. Radionica na Jahorini, 08 i 09. april 2014. godine, za predstavnike  opština Istočni Stari Grad, Sokolac, Rogatica, Istočna Ilidža, Višegrad i  Grad Istočno Sarajevo.
4. Radionica u Trebinju, 16 i 17. april 2014. godine, za predstavnike opština Bileća, Nevesinje i Grad Trebinje. 

Ove dvodnevne radionice su bile posvećene metodologiji izrade, kao i sticanju vještina za izradu lokalnih akcionih planova za ravnopravnost polova. Radionicama je prisustvovalo ukupno 19 opština i 2 grada (21 opština). U cilju nastavka realizacije Programa, a koji podrazumijeva proces izrade lokalnih akcionih planova, neophodno je da sve opštine donesu Odluku o izradi lokalnog akcionog plana, kao i da se zvanično uspostavi radna grupa na nivou opštine koja će da radi na predmetnom dokumentu. Lokalni akcioni planovi za ravnopravnost polova se donose u skladu sa Gender akcionim planom BiH za period 2013-2017, usvojenim od strane Savjeta ministara BiH u 2013. godini (Službeni glasnik BiH br. 98/13) i to na period koji će odrediti sama opština, što znači da može biti jednogodišnji (2015), dvogodišnji (2015-2016) ili trogodišnji (2015-2017). Prvi nacrt Lokalnog gender akcionog plana, opštine koje su prisustvovale radionicama u Laktašima, Tesliću i Jahorini su dužne dostaviti Gender centru RS na uvid najkasnije do 15. juna tekuće godine, dok je za opštine koje su prisustvovale radionici u Trebinju taj rok do kraja juna. Prema Programu, sve opštine su u obavezi usvojiti akcione planove najkasnije do 30.11.2014. godine, kako bi se u decembru mjesecu organizovala završna konferencija na kojoj će biti dodijeljeni sertifikati.


8.3.2014. 

Obilježena Sedmica žena u Republici Srpskoj 2014 

 Obilježena Sedmica žena u Republici Srpskoj u periodu od 3-7.3.2014.  godine. Gender centar - Centar za jednakost  i  ravnopravnost  polova  Vlade Republike Srpske svake godine  obilježava  „Sedmicu žena u  Republici Srpskoj, povodom 8.  marta -  Međunarodnog dana žena“,  organizovanjem raznih  događaja i  aktivnosti. Ove godine generalna  globalna poruka  povodom  obilježavanja 8. marta glasila je: „Ispirativne  promjene za pozitivan  napredak - ravnopravnost za žene je  napredak za  sve“. Realizovane su  razne aktivnosti i događaji,  koji su u skladu sa  pomenutom  ovogodišnjom globalnom  porukom, a koji su obuhvatali su  više  različitih oblasti, veoma  važnih za podizanje svijesti i pokretanje  pozitivnih promjena,  na inovativan i kreativan način, a u cilju  zagovaranja  rodne ravnopravnosti. Oblasti koje smo za ovu godinu odabrali su: sport,  kultura i umjetnost, mladi i političko i javno odlučivanje. Tako su ove godine u saradnji sa mnogobrojnim partnerima realizovani sljedeći događaji:

 - 3.3.2014. godine u Domu omladine u Banjaluci održane su RADIONICE ZA MLADE I ŽENE „TIMSKI RAD, LIDERSTVO, VJEŠTINE PREZENTOVANjA I JAVNI NASTUP“ u saradnji sa Omladinskim savjetom RS.
- 4.3.2014. godine u Sportskoj dvorani Borik održan je „DAN ŽENSKOG SPORTA“ u saradnji sa Javnom ustanovom Sportski centar Borik Banja Luka i Društvom za promociju i razvoj ženskog sporta Banja Luka - WINS.
- 5.3.2014. godine u Domu omladine Banja Luka, održan događaj „RODNA  RAVNOPRAVNOST KROZ OKO KAMERE“, u saradnji sa Perpetuum Mobile - Centrom za razvoj mladih i zajednice.
- 6.3.2014. godine, u Gradskom pozorištu Jazavac održana je predstava „Ispovijesti generacije 19XX“ koja govori o društvenim stereotipima i predrasudama kojima su okruženi i opterećeni mladi ljudi. Događaj je organizovan u saradnji sa Gradskim pozorištem Jazavac i Omladisnkim savjetom RS.
- 7.3.2014. godine u Banskom dvoru u Banjaluci je oržan FORUM „ŽENA I MOĆ: KOLIKI JE STVARNI UTICAJ ŽENA U JAVNOM I POLITIČKOM ŽIVOTU“, u saradnji sa Norveškom ambasadom u BiH i Nezavisnim univerzitetom Banja Luka.

 

Više informacija i fotorgafija na sljedećem linku: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/Obiljezavanje_8_marta_-_Medjunarodnog_dana_zena.aspx


 6.3.2014. 

Održana predstava Ispovijesti generacije 19XX u okviru Sedmice žena u RS 

 06.03.2014. godine, u Gradskom pozorištu Jazavac održana je  predstava „Ispovijesti generacije 19XX“ koja govori o  društvenim  stereotipima i predrasudama kojima su okruženi i  opterećeni mladi    ljudi. Predstavu su izveli polaznici Studija  Jazavac. Cijena karte je bila 1  KM, a prihod od prodatih karata upućen  je Sigurnoj kući za smještaj žrtava  nasilja u Banjaluci. Organizatori  predstave kao događaja u okviru  Obilježavanja sedmice žena u RS su  bili Gender centar Vlade RS,  Omladinski savjet RS, Gradsko  pozorište Jazavac. 

 Više o Sedmici žena u Republici Srpskoj: Gender centar - Centar  za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske svake  godine obilježava „Sedmicu žena u Republici Srpskoj, povodom 8. marta -  Međunarodnog dana žena“, organizovanjem raznih događaja i aktivnosti. Ove godine generalna globalna poruka povodom obilježavanja 8. marta glasi: „Ispirativne promjene za pozitivan napredak - ravnopravnost za žene je napredak za sve“. Realizovane su aktivnosti i događaji, koji su u skladu sa pomenutom ovogodišnjom globalnom porukom. Aktivnosti i događaji obuhvatali su više različitih oblasti, veoma važnih za podizanje svijesti i pokretanje pozitivnih promjena, na inovativan i kreativan način, a u cilju zagovaranja rodne ravnopravnosti, te uključuju veliki broj partnera, i različitih ciljnih grupa. Oblasti koje smo za ovu godinu odabrali su: sport, kultura i umjetnost, mladi i političko i javno odlučivanje.


 

 
5.3.2014. 

Održan događaj Rodna ravnopravnost kroz oko kamere u okviru Sedmice žena u RS 

 05.03.2014. godine u Domu omladine Banja Luka, održan  događaj  „RODNA  RAVNOPRAVNOST KROZ OKO KAMERE“, u  okviru  Obilježavanja Sedmice žena u Republici  Srpskoj. Događaj su  organizovali Gender centar Vlade RS i  Perpetuum Mobile - Centar za  razvoj mladih i zajednice Banja Luka.  Cilj događaja je bila promocija  rodne ravnopravnosti i podizanje svijesti  mladih putem video produkcije. U  okviru događaja je održana  Premijera dokumentarnog filma „Što bi moja  baba rekla - Treat me like  a woman“, koji je izradio Perpetuum Mobile -  Centar za razvoj mladih i  zajednice Banja Luka, te su autorima i  autorkama filma dodijeljene i  zahvalnice. Nakon premijere pomenutog  dokumentarnog filma i dodjele  zahvalnica, događaj je nastavljen  projekcijom kratkih dokumentarnih  filmova na temu rodne ravnopravnosti. 

Više o Sedmici žena u Republici Srpskoj: Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske svake godine obilježava „Sedmicu žena u Republici Srpskoj, povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena“, organizovanjem raznih događaja i aktivnosti. Ove godine generalna globalna poruka povodom obilježavanja 8. marta glasi: „Ispirativne promjene za pozitivan napredak - ravnopravnost za žene je napredak za sve“. Realizovane su aktivnosti i događaji, koji su u skladu sa pomenutom ovogodišnjom globalnom porukom. Aktivnosti i događaji obuhvatali su više različitih oblasti, veoma važnih za podizanje svijesti i pokretanje pozitivnih promjena, na inovativan i kreativan način, a u cilju zagovaranja rodne ravnopravnosti, te uključuju veliki broj partnera, i različitih ciljnih grupa. Oblasti koje smo za ovu godinu odabrali su: sport, kultura i umjetnost, mladi i političko i javno odlučivanje.


 4.3.2014.

Održan Dan ženskog sporta u okviru Sedmice žena u RS 

 04.03.2014. godine u Sportskoj dvorani Borik održan je „DAN  ŽENSKOG  SPORTA“ u okviru Obilježavanja sedmice sedmice  žena u Republici  Srpskoj. Događaj su organizovali Gender centar  Vlade Republike Srpske,  Javna ustanova sportski centar Borik Banja  Luka,  Društvo za promociju i  razvoj ženskog sporta - WINS Banja  Luka. Cilj događaja je bila promocija  ženskog sporta i povećanje  vidljivosti sportistkinja i njihovog doprinosa  sportu. U okviru Dana  ženskog sporta publici i medijima predstavile su se  košarkašice  Ženskog košarkaškog kluba Orlovi Banja Luka i  Omladinskog  košarkaškog kluba Feniks Banja Luka, tokom revijalne  košarkaške  utakmice, zatim je Kapuera Klub Banja Luka predstavio  „Capoeira“ -  brazilsku borilačku vještinu, dok je sportistkinja Vanja Mandić  demonstrirala džudo i „Israel Free Fight“ -  borilačku vještinu, nakon toga  su juniorke i seniorke karatistkinje trenera Miroslava  Drndarević demontrirale karate, te je događaj završen kuglanjem  Ženskog kuglaškog kluba Vrbas Banja Luka.

Više o Sedmici žena u Republici Srpskoj: Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske svake godine obilježava „Sedmicu žena u Republici Srpskoj, povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena“, organizovanjem raznih događaja i aktivnosti. Ove godine generalna globalna poruka povodom obilježavanja 8. marta glasi: „Ispirativne promjene za pozitivan napredak - ravnopravnost za žene je napredak za sve“. Realizovane su aktivnosti i događaji, koji su u skladu sa pomenutom ovogodišnjom globalnom porukom. Aktivnosti i događaji obuhvatali su više različitih oblasti, veoma važnih za podizanje svijesti i pokretanje pozitivnih promjena, na inovativan i kreativan način, a u cilju zagovaranja rodne ravnopravnosti, te uključuju veliki broj partnera, i različitih ciljnih grupa. Oblasti koje smo za ovu godinu odabrali su: sport, kultura i umjetnost, mladi i političko i javno odlučivanje.


26.2.2014.

Održani regionalni sastanci u 5 opština 

 Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade  RS, u  partnerstvu sa Savezom opština i gradova RS u 2014. godini  počeo je sa  sprovođenjem programa podrške lokalnim  zajednicama u Republici  Srpskoj u izradi lokalnih akcionih  planova za ravnopravnost polova za  period 2014-2015, a u  skladu sa Gender akcionim planom BiH za period  2013-2017,  usvojenim od strane Savjeta ministara BiH u 2013. godini.  Ovaj  proces je podržan i od strane OSCE misije u BiH. Program podrške  u izradi lokalnih akcionih planova će se realizovati u periodu od  01.  februara do 30. septembra tekuće godine. U periodu od 12.02-25.02  održano je pet inicijalnih regionalnih sastanaka (Laktaši 12.02, Doboj 14.02, Istočna Ilidža 18.02, Bijeljina 21.02. i Trebinje 25.02), tokom kojih je detaljno predstavljen Program podrške izradi lokalnih akcionih planova za ravnopravnost polova u 2014. godini. Sastancima su prisustvovali predstavnici administrativnih službi, kao i opštinskih komisija za ravnopravnost polova, predstavnici Saveza opština i gradova RS, te OSCE misije u BiH.  Pored predstavljanja Programa, cilj ovih sastanaka je bio i identifikacija 20-tak opština koje će biti uključene u projekat, te izvršenje svih pripremnih (logističkih) aktivnosti za uspješno sprovođenje nastavka projektnih aktivnosti. Opštinama u Republici Srpskoj, koje izrade lokalne akcione planove za ravnopravnost polova i usvoje iste na sjednici SO-e tokom predviđenog perioda trajanja programa, će svečano biti uručeni sertifikati „Stvarno ravnopravno“ od strane OSCE misije u BiH čime se standardizuje cjelokupan proces, a i utiče na porast imidža lokalnih zajednica ne samo na lokalnom nivou, nego i šire unutar međunarodne zajednice prisutne u BiH.


16.12.2013.

Održane obuke na temu „Pisanje prijedloga projekata – početni modul“

Gender centar Vlade Republike Srpske je 12. i 13. decembra 2013. godine održao obuke na temu „Pisanje prijedloga projekata – početni modul“ na kojem su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija sa područja Banjaluke. Obuke su sprovedene u cilju jačanja kapaciteta članova nevladinih organizacija za prikupljanje sredstava iz različitih fondova dostupnih Bosni i Hercegovini. Na obukama je prisustvovalo 37 predstavnika nevladinih organizacija.  Učesnici i učesnice su imale priliku da saznaju više o sledećim temama:

         Usavršavanje vještina izrade projektnih prijedloga

         Finansijski aspekti projekta

         Upravljanjem projektom (Projektni menadžment)


9.12.2013. 

Održan sastanak sa institucionalnim partnerima FIGAP programa 

 Gender centar Vlade Republike Srpske je 09.12.2013. održao  sastanak  sa institucionalnim partnerima FIGAP programa. Sastanak  je održan sa  ciljem razmjene informacija i iskustava u sprovođenju  FIGAP programa  među institucionalnim partnerima, kao i  predstavljanje planova za naredni  period. Sastanku su prisustvovali  predstavnici/e Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS,  Ministarstva porodice,  omladine i sporta RS, Ministarstva saoobraćaja  i veza RS, Ministarstva  trgovine i turizma RS, Ministarstva zdravlja i  socijalne zaštite RS,  Ministarstva prosvjete i kulture RS, Muzeja  savremene umjetnosti RS,  Agencije za državnu upravu RS i  Ombudsmana za djecu RS. Na sastanku  su predstavljeni rezultati  FIGAP programa svake od institucija i razmotreni  mogući budući  pravci djelovanja.


6.12.2013 

Sastanak sa subjektima zaštite od nasilja u porodici i posjeta Sigurnoj kući u Modriči 

 Dana 06.12. Gender centar Vlade Republike Srpske, na čelu sa  direktoricom Mirjanom Lukač, je posjetio Sigurnu kuću za žene i djecu  žrtve nasilja u porodici u Modriči, koja postoji već 13 godina, gdje je sa  predstavnicima lokalnih institucija – subjekata zaštite od nasilja u  porodici, kao i predstavnicima Opštine Modriča održan sastanak na  kojem  se razgovaralo o izazovima sa kojima se institucije susreću u  svakodnevnom radu na sprečevanju i suzbijanju nasilja u porodici i    nasilja nad ženama uopšte, te mogućnostima za prevazilaženje  prepreka  u radu i ostvarivanju bolje međusektorske saradnje. Istog  dana,  direktorica UG “Budućnost” Gordana Vidović je u ime Ženske  vlade uručila  donaciju u iznosu od 700,00KM ženskoj organizaciji u  osnivanju iz sela  Batkuša, opština Šamac koje se bave izradom  rukotvorina i raznih  ukrasnih i upotrebnih predmeta koristeću decoupage tehniku.


2.12.2013. 

Održana Radionica Preuzmi kontrolu nad tehnologijom, bezbjednost djevojaka i žena na internetu 

 02.12.2013. godine, održana je Radionica "Preuzmi kontrolu  nad  tehnologijom - Bezbjednost djevojaka i žena na internetu"  u Banjaluci.  Radionicu su organizovali Fondacija „OneWorld  platform for Southeast  Europe“ i Gender centar Vlade  Republike Srpske. Radionici su  prisistvovali/e  predstavnici/predstavnice institucija, škola, fakulteta,  medija.  Radionica se provodila u okviru kampanje “Preuzmi kontrolu nad  tehnologijom” u okviru globalne akcije obilježavanja 16 dana aktivizma  u  borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Predavačice  Valentina  Pellizzer i Amila Topčagić su govorile o svakodnevnom porastu nasilja  putem interneta i drugih kanala informaciono-komunikacionih tehnologija,  zatim kako prepoznati ovu vrstu nasilja, šta učiniti kada se s njim suočimo, te kako se zaštititi. Učesnici/učesnice radinice su imali priliku da saznaju više i to:

-   Sigurnosti djevojaka i žena na internetu
-   Prevenciji nasilja unutar virtuelnih platformi
-   Mehanizmima zaštite unutar virtuelnih platformi
-   Platformi za bilježenje slučajeva nasilja nad djevojkama i ženama kroz IKT pod nazivom „Mapiraj nasilje“


28.11.2013.

Održana Konferencija "Minimalni standardi i trening modul za psihosocijalni rad sa počiniocima nasilja" 

 Dana 28.11.2013. godine u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv  nasilja  nad ženama održana je „Konferencija za usvajanje minimuma  standarda i  trening modula za psihosocijalni tretman počinioca rodno  zasnovanog  nasilja“, u Banjaluci. Konferenciju je organizovao Gender  centar Vlade  Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom porodice,  omladine i  sporta Vlade RS i UNFPA. Konferenciji su prisustvovali  predstavnici  institucija Vlade Republike Srpske, predstavnici subjekata  zaštite od  nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja (policija, centri  za socijalni  rad, zdravstvene ustanove, sudovi i tužilaštva, obrazovne isntitucije,  nevladine organizacije). Profesor dr Dean Ajduković, UNFPA međunarodni  konsultant i ekspert za psihosocijalni tretman za počionice nasilja je predstavio „Minimume standarda za uspostavljanje i funkcionisanje psihosocijalnog tretmana za muškarce i sam rad sa muškarcima počiniocima rodno zasnovanog nasilja - ključni aspekti i vrijednosti, kao i „Trening Modul za profesionalce za unapređivanje kapaciteta za psihosocijalni tretman muškaraca počionica rodno zasnovanog nasilja; ključne tačke intervencije i osvrt na izgradnju kapaciteta“. Pitanje borbe protiv nasilja nad ženama je prepoznato kao pitanje od opšte važnosti. U procesu razvoja i implementacije programa prevencije nasilja i suzbijanja posljedica, pitanje psihosocijalnog tretmana sa počionicima nasilja se istaklo kao jako bitno, komplementarno i nužno za dugoročnu održivost borbe protiv nasilja. 


26.11.2013.

Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama kod direktora Policije RS          

 Direktor Policije RS obilježio Međunarodni dan borbe  protiv nasilja nad  ženama 26.11.2013. godine Gojko Vasić, direktor  Policije Republike  Srpske organizovao je prijem povodom obilježavanja  „25. Novembra -  Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama“.  Prijemu su  prisustvovali predstavnici/predstavnice institucija,  Ombudsmana za djecu  RS, Ministarstva porodice, omladine i sporta  RS, Mreže žena MUP-a RS,  Centra za socijalni rad Banja Luka,  Gender centra Vlade RS i nevladine  organizacije Udružene žene Banja  Luka. Tom prilikom je istaknuto da sve  institucije i organizacije koje  se bave pitanjima prevencije i zaštite od  nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zajedničkim snagama rade na  rješavanju slučajeva, te da žrtva nasilja mora biti u fokusu. 


 

19.11.2013.

Učešće Gender centra Vlade RS na regionalnoj GARD radionoci i konferenciji u Tirani, Albanija

 18.11.2013. godine predstavnica Gender centra Vlade Republike  Srpske  Anita Šimundža učestvovala je u regionalnoj radionici na  temu „Osnaživanje žena u aktivnostima ruralnog razvoja“, koja  je  održana u Tirani (Albanija) u okviru projekta GARD „Osnaživanje  žena u  ruralnim sredinama kroz umrežavanje.“ Za predstavnice  BiH, učešće je  organizovano od Agencije za saradnju, edukaciju i  razvoj ACED iz Banja  Luke, koja provodi dio aktivnosti projekta GARD  u BiH, a čiji je glavni  nosilac Institut za demokratiju i posredovanje iz  Albanije. Predstavnici/e  organizacija iz Albanije, Hrvatske i Bosne i  Hercegovine su razmijenili  iskustva i informacije u vezi sa položajem žena, naročito seoskih žena, u svakoj od zemalja, sa posebnim osvrtom na programe i aktivnosti u okviru aktuelnih javnih politika.19.11.2013. godine u hotelu „Tirana International“ održana je regionalna konferencija „Agenda za uvođenje rodne ravnopravnosti u ruralni razvoj na Balkanu.“ Na konferenciji su predstavljene agende /aktivnosti koje u okviru projekta GARD provode organizacije iz Albanije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.  Tom prilikom, Anita Šimundža je predstavila i iskustva u sprovođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine.


 

08.11.2013.

Studijska posjeta aktivistkinja Fondacije "CURE" Sarajevo 

 08.11.2013. godine, održana studijska posjeta Gender centru Vlade  Republike Srpske koju je organizovala Fondacija Fondacije "CURE"  Sarajevo. U studijskoj posjeti su bile aktivistkinje Fondacije "CURE",  kao i  predstavice različitih nevladinih organizacija, kao i  studentkinje. Učesnice  su došle iz raznih gradova Bosne i  Hercegovine, kako bi se upoznale sa  radom i aktivnostima Gender  centra Vlade RS. Nakon prezentacije koju su  održale predstavnice  Gender centra, učesnice su imale priliku da kroz  diskusiju postavljaju  pitanja i razmjene iskustva i znanja po pitanju rodne  ravnopravnosti u  raznim oblastima života i rada.


29.10.2013 

Učešće Gender centra na konferenciji "Žena ključni akter ruralnog razvoja" 

Predstavnica Gender centra Vlade Republike Srpske, Anita Šimundža, je predstavila najznačajnija iskustva i rezltate u sprovođenju Akcionog plana za žene na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine, na konferenciji: „Žena ključni akter ruralnog razvoja - pozitivne prakse opština Tešanj i Gračanica“, održanoj 29.10.2013. u Tešnju u organizaciji Udruženja VESTA, iz Tuzle i opština Tešanj i Gračanica. Konferenciji su prisustvovali mnogobrojni predstavnici institucija, nevladinog sektora, te predstavnice udruženja žena sa sela. I ovom prilikom iskustva i metodologija rada Gender centra Vlade RS u oblasti rodne ravnopravnosti i ruralnog razvoja, prepoznati su i koristili su kao primjer dobre prakse, posebno za pomoć pri izradi posebnih akcionih planova za unađređenje položaja žena na selu na lokalnom nivou vlasti.  


17.10.2013.

Učešće i podrška "Likovnoj radionici umjetnica sa i bez invaliditeta" 

Počele su prve aktivnosti projekta „Alternativa žrtve je samostalnost“ koji provodi Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, a finansijski podržava Gender centar Vlade Republike Srpske iz sredstava FIGAP programa BiH. Prva aktivnost projekta je likovna radionica umjetnica sa i bez invaliditeta, koja je počela 17.10.2013. godine na Saračici. Likovnu radionicu je otvorila Mirjana Lukač, v.d. direktorice Gender centra Vlade Republike Srpske. Projekat ‘’Alternativa žrtve je samostalnost’’ stavlja akcenat na žene, s ciljem jačanja njihovih ličnih kapaciteta, potencijala, kreativnosti i mogućnosti.  Sve aktivnosti ovog projekta doprinose unapređenju  ljudskih prava, položaja žena sa i bez invaliditeta u  našem   društvu, rodne ravnopravnosti, te kulture i umjetnosti. 

Podijeli na Facebooku    Podijeli na Twitter


4.9.2013.

Usvojen Gender akcioni plan BiH za period od 2013-2017 

Na 62.sjednici Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 03.09.2013. godine, usvojen je Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period od 2013-2017. godine. 


Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period od 2013-2017. godine 

 

Podijeli na Facebooku    Podijeli na Twitter


 

1.8.2013. 

Učešće u projektu Registrovana imovina - Korak naprijed ka ekonomskom osnaživanju žena 

Gender centar Vlade Republike Srpske učestvuje u pilot projektu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, koja se priključila programu Svjetske banke „Više od liderstva“. U okviru ovog pilot projekta formirani su timovi sastavljeni od stručnjaka za pitanja zemljišne administracije, socijalna i rodna pitanja. Pilot projektom „Registrovana imovina - Korak naprijed ka ekonomskom osnaživanju žena i ugroženih grupa će biti obuhvaćen obrazovni program, kampanje za podizanje svijesti, program besplatne pravne pomoći i terenska istraživanja, a sve u cilju uspješnije realizacije projekta „Registracija nepokretnosti“, čiji je glavni cilj uspostava jedinstvene evidencije nepokretnosti u Republici Srpskoj.

Podijeli na Facebooku    Podijeli na Twitter


11.6.2013. 

Održana promocija projekta "Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i IKT-a" u Foči 

Gender centar Vlade Republike Srpske je održao promociju i prezentaciju dosadašnjih rezultata projekta „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i IKT-a“, 11.06.2013. godine u prostorijama opštine Foča u Foči. Promocije u gradovima RS (Doboj, Brod, Prnjavor, Kozarska Dubica, Foča) su realizovane tokom maja i juna mjeseca u saradnji sa mladim savjetnicima/savjetnicama Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Promotivne kampanje „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti - Rodna ravnopravnost i IKT“ su finansijski podržane iz sredstava FIGAP programa. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih ljudi radi boljeg razumjevanja rodne diskriminacije i stereotipa, kroz promociju rodne ravnopravnosti u svim sferama života, na inovativan i interesantan način. U skladu sa tim, pokrenut je internet portal www.ravnopravno.com   na kojem mladi ljudi mogu pronaći sve informacije o rodnoj ravnopravnosti. Na portalu se nalaze i različite korisne informacije za mlade, a tiču se ljetnih škola, kampova, stipendija, volonterskih angažmana, itd. U okviru projekta sprovedeno je i pilot istraživanje i izrađena analiza „Žene i informaciono-komunikacione tehnologije - Dostupnost i mogućnosti u Republici Srpskoj“. Projekat finansijski podržava UN WOMEN, a sam projekat je dio širih kontinuiranih aktivnosti u okviru strateškog plana Gender centra Vlade RS, usmjerenih na promociju i širenje rodne radnopravnosti među mladima uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija.

Podijeli na Facebooku   Podijeli na Twitter


7.6.2013. 

Održana promocija projekta "Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i IKT-a" u Kozarskoj Dubici 

Gender centar Vlade Republike Srpske je održao promociju i prezentaciju dosadašnjih rezultata projekta „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i IKT-a“, 07.06.2013. godine u Osnovnoj školi Sveti Sava u Kozarskoj Dubici. Promocije u gradovima RS (Doboj, Brod, Prnjavor, Kozarska Dubica, Foča) se realizuju tokom maja i juna mjeseca u saradnji sa mladim savjetnicima/savjetnicama Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Promotivne kampanje „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti - Rodna ravnopravnost i IKT“ su finansijski podržane iz sredstava FIGAP programa. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih ljudi radi boljeg razumjevanja rodne diskriminacije i stereotipa, kroz promociju rodne ravnopravnosti u svim sferama života, na inovativan i interesantan način. U skladu sa tim, pokrenut je internet portal www.ravnopravno.com   na kojem mladi ljudi mogu pronaći sve informacije o rodnoj ravnopravnosti. Na portalu se nalaze i različite korisne informacije za mlade, a tiču se ljetnih škola, kampova, stipendija, volonterskih angažmana, itd. U okviru projekta sprovedeno je i pilot istraživanje i izrađena analiza „Žene i informaciono-komunikacione tehnologije - Dostupnost i mogućnosti u Republici Srpskoj“. Projekat finansijski podržava UN WOMEN, a sam projekat je dio širih kontinuiranih aktivnosti u okviru strateškog plana Gender centra Vlade RS, usmjerenih na promociju i širenje rodne radnopravnosti među mladima uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija.

Podijeli na Facebooku    Podijeli na Twitter


4.6.2013.

Održana promocija projekta "Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i IKT-a" u Prnjavoru 

Gender centar Vlade Republike Srpske je održao promociju i prezentaciju dosadašnjih rezultata projekta „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i IKT-a“, 04.06.2013. godine u Gimanziji u Prnjavoru. Promocije u gradovima RS (Doboj, Brod, Prnjavor, Kozarska Dubica, Foča) se realizuju tokom maja i juna mjeseca u saradnji sa mladim savjetnicima/savjetnicama Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Promotivne kampanje „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti - Rodna ravnopravnost i IKT“ su finansijski podržane iz sredstava FIGAP programa. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih ljudi radi boljeg razumjevanja rodne diskriminacije i stereotipa, kroz promociju rodne ravnopravnosti u svim sferama života, na inovativan i interesantan način. U skladu sa tim, pokrenut je internet portal www.ravnopravno.com   na kojem mladi ljudi mogu pronaći sve informacije o rodnoj ravnopravnosti. Na portalu se nalaze i različite korisne informacije za mlade, a tiču se ljetnih škola, kampova, stipendija, volonterskih angažmana, itd. U okviru projekta sprovedeno je i pilot istraživanje i izrađena analiza „Žene i informaciono-komunikacione tehnologije - Dostupnost i mogućnosti u Republici Srpskoj“. Projekat finansijski podržava UN WOMEN, a sam projekat je dio širih kontinuiranih aktivnosti u okviru strateškog plana Gender centra Vlade RS, usmjerenih na promociju i širenje rodne radnopravnosti među mladima uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija.

Podijeli na Facebooku     Podijeli na Twitter


28.5.2013.

Održana promocija projekta "Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i IKT-a" u Brodu 

Gender centar Vlade Republike Srpske je održao promociju i prezentaciju dosadašnjih rezultata projekta „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti, rodna ravnopravnost i IKT“, 28.05.2013. godine u osnovnoj školi "Sveti Sava" u Brodu. Promociji je prisustvovalo oko 100 učenika/učenica, predstvanika lokalnih vlasti, nevladinog sektora i lokalnih medija. Promocije u gradovima RS (Doboj, Brod, Prnjavor, Kozarska Dubica, Foča) se realizuju tokom maja i juna mjeseca u saradnji sa mladim savjetnicima/savjetnicama Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Promotivne kampanje „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti - Rodna ravnopravnost i IKT“ su finansijski podržane iz sredstava FIGAP programa. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih ljudi radi boljeg razumjevanja rodne diskriminacije i stereotipa, kroz promociju rodne ravnopravnosti u svim sferama života, na inovativan i interesantan način. U skladu sa tim, pokrenut je internet portal www.ravnopravno.com   na kojem mladi ljudi mogu pronaći sve informacije o rodnoj ravnopravnosti. Na portalu se nalaze i različite korisne informacije za mlade, a tiču se ljetnih škola, kampova, stipendija, volonterskih angažmana, itd. U okviru projekta sprovedeno je i pilot istraživanje i izrađena analiza „Žene i informaciono-komunikacione tehnologije - Dostupnost i mogućnosti u Republici Srpskoj“. Projekat finansijski podržava UN WOMEN, a sam projekat je dio širih kontinuiranih aktivnosti u okviru strateškog plana Gender centra Vlade RS, usmjerenih na promociju i širenje rodne radnopravnosti među mladima uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija.

Podijeli na Facebooku    Podijeli na Twitter


21.5.2013.

Održana promocija projekta "Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i IKT-a" u Doboju

Gender centar Vlade Republike Srpske je održao prezentaciju dosadašnjih rezultata projekta „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti, rodna ravnopravnost i IKT“, 21.05.2013. godine u prostorijama udruženja „Topeer“, Doboj. Promocije u gradovima RS (Doboj, Brod, Prnjavor, Kozarska Dubica, Foča) se realizuju tokom maja i juna mjeseca u saradnji sa mladim savjetnicima/savjetnicama Ombudsmana za djecu Republike Srpske. Promotivne kampanje „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti - Rodna ravnopravnost i IKT“ su finansijski podržane iz sredstava FIGAP programa. Cilj projekta je podizanje svijesti mladih ljudi radi boljeg razumjevanja rodne diskriminacije i stereotipa, kroz promociju rodne ravnopravnosti u svim sferama života, na inovativan i interesantan način. U skladu sa tim, pokrenut je internet portal www.ravnopravno.com na kojem mladi ljudi mogu pronaći sve informacije o rodnoj ravnopravnosti. Na portalu se nalaze i različite korisne informacije za mlade, a tiču se ljetnih škola, kampova, stipendija, volonterskih angažmana, itd. U okviru projekta sprovedeno je i pilot istraživanje i izrađena analiza „Žene i informaciono-komunikacione tehnologije - Dostupnost i mogućnosti u Republici Srpskoj“. Projekat finansijski podržava UN WOMEN, a sam projekat je dio širih kontinuiranih aktivnosti u okviru strateškog plana Gender centra Vlade RS, usmjerenih na promociju i širenje rodne radnopravnosti među mladima uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija.

Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitter

14.5.2013.

Završena "Škola rodne ravnopravnosti" na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

14.05.20134. godine, dodjelom certifikata i svečanom promocijom završena je prva Škola rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koju su organizovali Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Škola rodne ravnopravnosti je održana na Pravnom fakultetu, Pale, u periodu od 10-14.05.2013. godine. Školu je pohađalo 37 studenata/studentkinja raznih fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Učesnici/učesnice škole su po završetku škole i polaganja završnog testa dobili certifikat. Škola rodne ravnopravnosti je realizovana uz podršku UN WOMEN i FIGAP programa BiH 2009-2014.

Ciljevi Ljetne škole:
· Obrazovanje na području rodne ravnopravnosti koja je tijesno povezana sa procesom pridruživanja Evropskoj uniji (rodni aspekt uključen je u sve sektorske politike EU što zahtijeva da se rodna ravnopravnost i njen interdisciplinarni sadržaj dobro poznaju kako bi se odgovorilo zahtjevima u procesu evropskih integracija).
· Upoznavanje sa standardima rodne ravnopravnosti, sadržanim u međunarodnim dokumentima koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala, kako bi oni mogli biti primijenjeni, kako u zakonodavnoj djelatnosti, tako i u praktičnom životu.
· Uvođenje rodne perspektive u programe visokoškolskih ustanova, koja će kao rezultat imati povećanje znanja i rodno osjetljivog pristupa u svim oblastima i disciplinama.

Sadržaj programa škole:
1. Rod i društvo
2. Rodna ravnopravnost u ekonomiji
3. Normativno-pravni i institucionalni okvir rodne ravnopravnosti
4. Obrazovanje, ljudski resursi i rodna ravnopravnost
5. Rodna dimenzija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva
6. Rodna ravnopravnost i mediji

Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitter

26.4.2013.

Održana Konferencija povodom Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u

Povodom ovogodišnjeg obilježavanja „Međunarodnog dana djevojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT) - Girls in ICT Day!”, koji se u Republici Srpskoj obilježava od 2011. godine, Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske je organizovao: Konferenciju povodom „Međunarodnog dana djevojčica u informaciono komunikacionim tehnologijama (IKT) - Girls in ICT Day!“. Konferencija je održana u p etak, 26.04.2013. godine od 12-15:00 časova u Inovacionom centru Banja Luka (Jovana Dučića 23a, zgrada Čajevca, 3 sprat, konferencijska sala). Konferenciji je prisustvovalo više od 100 djevojčica iz cijele RS, mnogo žena zaposlenih u IKT sektoru. dodijeljene su nagrade za svih 26 video priča koje su djevojčice dostavile u okviru našeg nagradnog konkursa. Dodijeljena su 3 tableta i 1 fotoaparat za prve 4 nagrade, i 22 Mp3 player-a za ostale 22 ostale učesnice. Sadržaj konferencije je bio sljedeći:

· 12:00-12:15 - Pozdravna riječ i uvodna obraćanja (Gender centar Vlade Republike Srpske i Fondacija Inovacioni centar Banja Luka)
· 12:15-12:45 - Predstavljanje aktivnosti Gender centra Vlade Republike Srpske povodom obilježavanja Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u (2011-2013. godine)
· 12:45-13:00 - Predstavljanje projekta „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti“ (Rezultati Analize „Žene i IKT - Dostupnost i mogućnosti u RS“, portal za mlade www.ravnopravno.com)
· 13:00-13:30 - “Caffe Club” - Kratki razgovori naizmjenični djevojčica i djevojaka sa ženama iz oblasti IKT-a s ciljem razmjene znanja i iskustava
· 13:30-13:45 - Obraćanje žena iz oblasti IKT-a iz regiona putem video linka
· 13:45-14:15 - Projekcija video zapisa djevojčica i djevojaka povodom obilježavanja Međunarodnog dana djevojčica u IKT-u
· 14:15-15:00 - Dodjela nagrada djevojčicama i djevojkama za video zapise i fotografisanje

O „Međunarodnom danu djevojčica u IKT-u“: Uspostavljen je na nivou Ujedinjenih nacija i obilježava se svake godine poslednjeg četvrtka u aprilu mjesecu (ove godine taj dan je 25. april). Na ovaj dan širom svijeta se organizuju razne promotivne akcije, događaji, dani otvorenih vrata za školsku djecu i omladinu u institucijama, ustanovama, kompanijama i fakultetima u oblasti IKT-a. Cilj obilježavanja je promovisanje rodne ravnopravnosti u oblasti IKT-a, osnaživanje žena i djevojaka putem IKT-a, povećanje interesa, pristupa i njihovog učešća za profesije u oblasti IKT-a, kako bi se demistifikovala zanimanja iz oblasti IKT- kao “tipično muška”.

Partneri su bili:
· Blicnet - Aneks d.o.o. Banja Luka
· Lanaco - Informacione tehnologije Banja Luka
· Fondacija - Inovacioni centar Banja Luka

Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitter

04 - 08.3.2013.

Obilježavanje "Sedmice žena u RS povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena"

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske organizuje „Sedmicu žena u Republici Srpskoj (04-08.03.2013. godine) povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena“. Tim povodom organizovani su razni događaji i posjete udruženjima žena, Sigurnim kućama i ženama preduzetnicama širom Republike Srpske. Međunarodni dan žena obilježava se 8. marta svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća žena. Takođe, na ovaj dan se podsjeća i na težak položaj žena u društvu koje su i dalje diskriminisane po osnovu pola u javnom i privatnom životu, veliki broj njih su žrtve nasilja po osnovu pola i nasilja u porodici, a nekima su ugrožena ili u nedovoljnoj mjeri omogućena osnovna ekonomska, socijalna, politička i kulturna prava. Tradicionalne i stereotipne uloge koje se ženama takođe nameću i dalje otežavaju njihov napredak u društvu. Zbog svog istorijskog, ali i aktuelnog značaja, ovaj dan treba da se obilježava dostojanstveno i s poštovanjem u znak zahvalnosti onim ženama koje su se borile za pravo glasa, pravo na rad i bolje radne uslove, pravo na život, pravdu, mir i dostojanstvo za sve. Za potrebe obilježavanja „Sedmice žena u Republici Srpskoj povodom 8. marta - Međunarodnog dana žena“ Gender centar Vlade Republike Srpske je pripremio KALENDAR OBILjEŽAVANjA SEDMICE ŽENA U REPUBLICI SRPSKOJ POVODOM 8. MARTA - MEĐUNARODNOG DANA ŽENA (04-08.03.2013. godine).
Izrađen je i promotivni infografik poster, koji je distribuiran svim partnerima, institucijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim ustanovama, lokalnim zajednicama i medijima za obilježavanje promotivnih akcija, aktivnosti i događaja na teritoriji cijele Republike Srpske.

Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitter

25.1.2013.

"Narandžasti dan za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama"

Gender centar Vlade Republike Srpske obilježava “Narandžasti dan za zaustavljanje nasilja nad ženama i djevojčicama”, koji se širom svijeta obilježava svakog 25-tog u mjesecu. Riječ je o globalnoj akciji koju su 2012. godine pokrenule Ujedinjene Nacije pod nazivom "Orange Day to end violence against women and girls" s ciljem podizanja svijesti o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Gender centar Vlade RS Vas poziva da se pridružite ovoj globalnoj akciji i da svakog mjeseca do 25-tog pošaljete svoje fotografije u narandžastom na d.tepsic@gc.vladars.net. Vaše fotografije će biti postavljene na društvene mreže Facebook i Twitter na stranicama Gender centra u cilju podizanja svijesti.

Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitter

21.12.2012.

Učešće Gender centra na konferenciji "Žene u IKT sektoru"

21.12.2012. godine održana je konferencija „Žene u IKT sektoru“ u organizaciji „ARBITEK-a - Centra za promociju i razvoj informacionog društva” Banja Luka, u prostorijama ICBL-a u Banjaluci. Cilj konferencije: promovisanje i razvijanje lokalne mreže žena u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, jačanje principa rodne ravnopravnosti u IKT-u, te prepoznavanje prilika i mogućnosti koje IKT mogu da pruže ženama na ličnom i profesionalnom planu.
Učesnici i učesnice koneferncije su imali priliku da čuju prezentacije na sljedeće teme:
- „Rodna ravnopravnost i IKT“ - Dijana Tepšić, portparolka Gender centra - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade RS;
- Tanja Slijepac, saradnica Gender centra Vlade RS na projektu podržanom od strane UN WOMEN “Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti i Analiza učešća žena i djevojčica u IKT-u“;
- „Prva IKT znanja u osnovnoj školi“ - Brankica Jokić, nastavnica informatike O.Š. Nikola Tesla, Prnjavor;
- „Moj binarni svijet, od nule do jedinice“ - Jelena Miodragović, studentkinja Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci;
- „Uloga i doprinos žena razvoju informaciono-komunikacionog sistema MUP-a RS“ - Divna Lovrić - Bojanić, načelnica Uprave za informaciono-komunikacione tehnologije u MUP-u RS;
- „Žene developeri“ - Biljana Malčić-Ružić, šefica Odjeljenja za razvoj NLB Razvojne banke Banja Luka;
- „Koliko su vrata otvorena ženama u IKT-u u privatnom sektoru“ – Aleksandra Grubor, direktorica „SAGA” RS d.o.o. Banjaluka

Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitter

30.10.2012.

Održana promocija istraživanja "Stavovi građana i građanki RS o rodnoj ravnopravnosti"

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske organizovao je promociju istraživanja i publikacije „Stavovi građana i građanki Republike Srpske o rodnoj ravnopravnosti“, u utorak, 30.10.2012. godine u 11:00 časova u Velikoj sali Administrativnog centra Vlade Republike Srpske. Istraživanje „Stavovi građana i građanki Republike Srpske o rodnoj ravnopravnosti“ je prvo takvo istraživanje u regionu. Sprovedeno na reprezentativnom uzorku stanovništva Republike Srpske s ciljem da se jasnije sagledaju percepcije građana i građanki o rodnim ulogama, ali i politikama rodne ravnopavnosti koje se provode u aktuelnom periodu, u skladu sa naporima Gender centra Vlade Republike Srpske usmjerenim na unapređenje rodne ravnopravnosti u svim oblastima života i rada. Rezultati ovog istraživanja biće od velike koristi za dalje aktivnosti podizanja svijesti javnosti o rodnoj ravnopravnosti kao vrijednosti za sve.
Istraživanje „Stavovi građana i građanki Republike Srpske o rodnoj ravnopravnosti“ je za potrebe Gender centra Vlade RS uradio Centar za društevena istraživanja Banja Luka, koji radi već 10 godina, i koji je partnerska organizacija Sekons grupe za razvojnu inicijativu iz Beograda, koji se bavi socio - ekonomskim istraživanjima.
Istraživanje su prisutnima predstavile Olivera Vuković i Marija Babović.
Olivera Vuković je sociološkinja, istraživanjem se bavi već 15 godina, radila je više godina na Odsjeku za filozofiju i sociologiju na Univerzitetu Banjaluci, direktorka Sekonsa i osnivačica Centra za društvena istraživanja Banja Luka.
Marija Babović je doktorka sociologije, profesorka na Odsjeku sociologije na Filozofskom fakulteta u Beogradu, njena uža specijalnost je ekonomska sociologija. Ona je konsultantkinja Sekonsa. Više godina se bavi istraživačkim radom.
Promociji istraživanja su prisustvovali brojni partneri i saradnici, predstavnici/predstavnice institucija Republike Srpske, nevladinog sektora i medija.

Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitter