O nama

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske

Centar za jednakost i ravnopravnost polova - Gender centar je osnovan Odlukom Vlade Republike Srpske u decembru 2001. godine. Osnivanje ovakvog tijela na entitetskom nivou je bio jedan od uslova za ulazak Bosne i Hercegovine u Savjet Evrope.
Cilj djelovanja je podrška uvođenju jednakosti i ravnopravnosti polova u sve oblasti života i rada u Republici Srpskoj kroz zakone, politike i programe, u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, u skladu sa domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama i sporazumima ratifikovanim od strane naše zemlje.

Mandat Gender centra Vlade Republike Srpske

• prati položaj žena i implementaciju njihovih zagarantovanih prava;
• prati i koordinira aktivnosti na sprovođenju Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini;
• učestvuje u pripremi i ocjeni zakona, drugih propisa i opštih akata, radi uvođenja standarda ravnopravnosti polova;
• pruža stručnu i savjetodavnu pomoć i podršku u uspostavljanju i unapređenju institucionalnog djelovanja na uvođenju i praćenju primjene standarda za ravnopravnost polova u svim oblastima;
• učestvuje u izradi izvještaja ovlaštenih tijela prema međunarodnim institucijama (Ujedinjene nacije, Evropska unija, Savjet Evrope itd.) o stanju po preuzetim konvencijama i drugim dokumentima iz oblasti ravnopravnosti polova;
• informiše javnost o bitnim pitanjima ženskih – ljudskih prava;
• sarađuje sa Vladom i predstavlja savjetodavno tijelo u oblasti odnosa među polovima-ljudskih prava;
• ostvaruje saradnju sa Narodnom skupštinom Republike Srpske na pitanjima ravnopravnosti polova;
• ostvaruje saradnju sa institucijama u Bosni i Hercegovini, kao i sa regionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima za ravnopravnost polova;
• ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama; te koordinira implementaciju domaćih i međunarodnih programa;
• obavlja i druge poslove u skladu sa Odlukom o osnivanju i Zakonom o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini.

Misija

Naša misija je stručna i savjetodavna podrška institucijama na uvođenju jednakosti i rodne ravnopravnosti u sve oblasti društvenog života u Republici Srpskoj kroz zakone, politike i programe, u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, kao i sprovođenje principa rodne ravnopravnosti propisanih međunarodnim konvencijama i sporazumima ratifikovanim od strane naše zemlje.

Vizija

Naša vizija je stvaranje boljeg i humanijeg društva u Republici Srpskoj, u kome će muškarci i žene ravnopravno učestvovati, stvarati i dijeliti dobrobit uz međusobnu toleranciju i puno uvažavanje svih ljudskih prava.

Šta možete očekivati od nas?

Gender centar obavlja sljedeće poslove:
• Praćenje položaja žena i sprovođenja njihovih zagarantovanih prava u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, koordinacija i saradnja sa institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost polova na svim nivoima vlasti u RS, BiH i FBiH
- Strateško planiranje i djelovanje – Gender akcioni plan za BiH
- Postupanje po zahtjevima za ispitivanje kršenja Zakona o ravnopravnosti polova u BiH
- Usklađivanje zakona i drugih propisa sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH
- Usklađivanje strategija, politika i programa
- Saradnja sa Agencijom za ravnopravnost polova BiH i Gender Centrom FBiH
- Saradnja sa institucijama u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti
- Izvještavanje po CEDAW konvenciji
- Izvještavanje Savjetu Evrope
- Izvještavanje po drugim međunarodnim obavezama
• Gender statistika
- Publikacija "Muškarci i žene u Republici Srpskoj"
- Rad na poboljšanju statističkih podataka razvrstanih po polu
- Podrška institucijama u vođenju i razvrstavanju statističkih podataka po polu
• Analize, istraživanja, obuke i promocija jednakih prava i mogućnosti za žene i muškarce
- Saradnja sa obrazovnim ustanovama
- Jačanje kapaciteta medija za promovisanje jednakosti i ravnopravnosti polova
- Promocije, okrugli stolovi, konferencije i drugi događaji
• Bilateralna i regionalna saradnja, saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama i učešće u domaćim i međunarodnim programima za gender pitanja
- Saradnja sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama
- Saradnja sa sindikatima
- Saradnja sa regionalnim i međunarodnim institucijama za ravnopravnost polova