Biblioteka

Publikacije

Preporuke za uvođenje rodno odgovorne budžetske inicijative na lokalnom nivou

Preporuke za uvođenje rodnog budžetiranja u budžetske instrukcije i dokument okvirnog budžeta u Republici Srpskoj

Rodno budžetiranje u Republici Srpskoj - Vodič 

•  Istraživanje "Rasprostranjenost i karakteristike nasilja prema ženama u BiH" 2013

• Žene i informaciono-komunikacione tehnologije - Dostupnost i mogućnosti u Republici Srpskoj Detaljnije / PDF
• Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine - Detaljnije
• Bilten "10 godina za ravnopravnost" - Detaljnije
• Priručnik za uvođenje principa ravnopravnosti polova / Knjiga sa praktičnim metodama - Detaljnije
• Ostvarimo naša prava - prava žena sa invaliditetom - Detaljnije
• Publikacija "Preduzetništvo - praktičan vodič" - Detaljnije
• Publikacija "Ravnopravnost polova u radu i zapošljavanju u Republici Srpskoj" - Detaljnije
• Publikacija "Rodna statistika i njena praktična primjena" - Detaljnije
• Priručnik "Rodno budžetiranje - praktična primjena" - Detaljnije
• Analiza učešća žena u političkom i javnom životu u Republici Srpskoj sa aspekta primjene obavezujućih domaćih i međunarodnih pravnih standarda za ravnopravnost polova - Detaljnije
• Analiza rada lokalnih zajednica na uvođenju ravnopravnosti polova - Detaljnije
• Položaj žena na selu u Republici Srpskoj. / Analiza sa zaključcima i preporukama. - Detaljnije
• Sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srpskoj. / Priručnik za postupanje subjekata zaštite. - Detaljnije
• Zaštita žena od nasilja - preporuka br. R (2002) 5 Savjeta Evrope. - Detaljnije
• Žene i muškarci u Republici Srpskoj - gender bilteni - saradnja sa Republičkim zavodom za statistiku Republike Srpske. - Detaljnije
• Uključi se - u ravnopravnost polova. / Priručnik za uvođenje principa jednakosti i ravnopravnosti polova u lokalnim zajednicama. - Detaljnije
• Kog su roda čitanke? / Analiza osnovnoškolskih čitanki iz rodne perspektive - Detaljnije
• Prava na radu i u vezi sa radom - poznajete li ih? / Priručnik za zaposlene žene i žene koje traže posao. - Detaljnije

Studije

• Gender Study / Studija prof. dr Marine Blagojević, u okviru projekta LRFDP Jedinice za koordinaciju projekata u poljoprivredi (APCU) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i IFAD-a (verzija na engleskom jeziku). - Detaljnije
• Humanizacija odnosa među polovima - edukacija o ravnopravnosti polova u osnovnim školama u BiH / Rezultati projekta i brošura za vršnjačku edukaciju. Genesis Project Banja Luka, u saradnji sa Gender centrom Republike Srpske (podržano od CIDA Canada). - Detaljnije
• Menadžerke u BiH / Istraživanje o karakteristikama menadžerki u BiH u odnosu na muškarce menadžere i žene nemenadžerke. - Detaljnije
• Studija o jednakosti među polovima / Rezultat je saradnje Gender centra Republike Srpske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, i Centra za društvena istraživanja. - Detaljnije
• Psihičko i seksualno uznemiravanje / Projekat sproveden u saradnji sa Unijom studenata socijalnog rada banjalučkog univerziteta. - Detaljnije