Aktivnosti :: U toku

"Biraj RAVNOPRAVNO! 2014" za veće učešće žena u političkom i javnom životu

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade  Republike Srpske povodom Opštih izbora 2014 u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa svojim mandatom i nadležnostima provodi program „Biraj RAVNOPRAVNO! 2014“ za veće učešće žena u političkom i javnom životu. Program je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Cilj programa je podizanje svijesti javnosti i povećanje učešća žena u političkom i  javnom životu, na mjestima odlučivanja i upravljanja. Želimo naglasiti da program „Biraj RAVNOPRAVNO!“ ni u kom smislu nije   stranački orijentisan, već je neprofitabilan i od opšte društvene koristi, te se provodi isključivo u cilju postizanja ravnopravne zastupljenosti žena u političkom i javnom životu, kao krajnjeg  cilja. 

U okviru programa „Biraj RAVNOPRAVNO! 2014“ kreirani su promotivni materijali: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Documents/BIRAJ%20RAVNOPRAVNO%20Infografik_106516769.pdf i http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Documents/BIRAJ%20RAVNOPRAVNO%20Brosura%202014_107294656.pdf i video animacija koju možete pogledati na sljedećem linku:  https://www.youtube.com/watch?

„Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti“

Gender centar – centar za jednakost i ravnopravnost polova vlade Republike Srpske u mjesecu avgustu 2012. godine je započeo implemenaciju projekta „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti“ koji je podržan od strane UN WOMEN. Projekat će se implementirati na području Republike Srpske u trajanju od 12 mjeseci.
Cilj projekta je podizanje svijesti mladih ljudi radi boljeg razumjevanja rodne diskriminacije i stereotipa, kroz promociju rodne ravnopravnosti u svim sferama života, na inovativan i interesantan način. U skladu sa tim, aktivnosti ovog projekta su pokretanje web portala na kojem će mladi ljudi moći pronaći sve informacije o rodnoj ravnopravnosti ali i interaktivno učestvovati u razmjeni mišljenja i stavova po ovom pitanju. Takođe, ideja je da se mladima kroz forum i društvene mreže omogući iskazivanje njihovih stavova kao i međusobna komunikacija kako po pitanju rodne ravnopravnosti tako i po pitanju drugih tema interesantnih mladima. Na portalu će se naći i različite informacije koje mladima mogu biti korisne a tiču se ljetnih škola, kampova, stipendija, volonterskih angažmana, koncerata, pozorišnih predstava i drugih informacija koje će biti kreirane u skladu sa potrebama ove populacije.
U toku implementacije projekta planirano je i sprovođenje istraživanja na osnovu kojeg će se izraditi analiza „Uloga žena i djevojaka u Informaciono-komunikacijonim tehnologijama sa preporukama za poboljšanje njihove participacije i jačanje njihove uloge u razvijanju Informacijono-komunikacijonog društva“. Analiza će biti promovisana na Međunarodni dan djevojčica u IKT-u, koji se obilježava posledenjeg četvrtka u mjesecu aprilu, a u čijem obilježavanju i promociji Gender centar učestvuje unazad nekoliko godina.

"Stvarno ravnopravno!"

Povodom obilježavanja 10-godišnjice rada lansirana je kampanja pod sloganom „STVARNO RAVNOPRAVNO!“ koja je srednjoročnog karaktera i sprovodi se u Republici Srpskoj u fazama, počev od marta 2012. godine.

Kampanja je usmjerena na sve oblasti života i rada, u skladu sa sljedećim ciljevima:
• Unapređenje stanja ravnopravnosti žena i muškaraca u svim oblastima života i rada;
• Podizanje svijesti javnosti o značaju ravnopravnosti polova, te iskorijenjivanje vladajućih štetnih društvenih stereotipa i predrasuda o muškarcima i ženama;
• Promocija rodne ravnopravnosti i jednakih prava, jednakih mogućnosti i jednakih koristi za žene i muškarce u našem društvu, • Suzbijanje diskriminacije i nasilja po osnovu pola;
• Stvaranje boljeg i humanijeg društva u Republici Srpskoj, u kome će žene i muškarci ravnopravno učestvovati, stvarati i dijeliti dobrobit uz međusobnu toleranciju i puno uvažavanje svih ljudskih prava.

Kampanja „RAVNOPRAVNO!“ se zasniva na sljedećim argumentima:
PRAVEDNOST I JEDNAKOST - Sva ljudska bića su rođena jednaka i ravnopravna, bez obzira na pol ili bilo koju drugu različitost. Jednakost ne znači istost, već uvažavanje različitosti.
ODGOVORNOST - Međunarodnim dokumentima, Ustavom i zakonima naše zemlje garantovana je ravnopravnost svih, bez obzira na pol ili bilo koje drugo svojstvo. Država ima odgovornost da osigura uživanje i zaštitu pravno utemeljenih ljudskih prava i sloboda za sve građane i građanke.
DRUŠTVENI I EKONOMSKI RAZVOJ - Unapređenjem ravnopravnosti žena i muškaraca smanjuje se siromaštvo, unapređuje cijelo društvo i privreda jedne zemlje i povećava životni standard.
KVALITET ŽIVOTA. Ravnopravnost žena i muškaraca poboljšava kvalitet života, sigurnost i blagostanje svakog pojedinca i pojedinke, koji imaju jednake šanse za srećan lični, porodični i profesionalni život i ostvarivanje svih svojih potencijala.

Za potrebe kampanje kreirani su promotivni materijali (6 različitih video spotova i radio džinglova, plakati, bilten „10 godina rada Gender centra Vlade RS - 10 godina za ravnopravnost!“) koji su distribuirani širom Republike Srpske.

Borba protiv rodno zasnovanog nasilja uključujući i nasilje u porodici

Rodno zasnovano nasilje ili nasilje zasnovano na polu je oblik diskriminacije koji ozbiljno sprečava žene da uživaju u pravima i slobodama na osnovi ravnopravnosti sa muškarcima (...) Rodno zasnovano nasilje je usmjereno prema ženi zato što je žena ili zato što disproporcionalno pogađa žene. Uključuje djela kojima se nanosi fizička, psihička ili seksualna šteta ili patnja, prijetnje ovakvim djelima, prinude i druga ograničenja slobode.

UN Komitet za ukidanje diskriminacije žena - Opšta preporuka br. 19
Rodno zasnovano nasilje je globalni fenomen, koji najčešće pogađa žene i djevojčice širom planete, u svim državama i kulturama, bez obzira na društveno uređenje, religiju, vrijednosti i stavove. Dešava se svakodnevno i svugdje i zbog toga se posebna pažnja posljednjih godina poklanja ovom problemu. Rodno zasnovano nasilje ima višestruke i dalekosežne posljedice po same žrtve i društvo u cjelini. Smatra se da su njegovi korijeni duboko utkani u patrijarhalnoj tradiciji i da se promjenom štetnih rodnih stereotipa i ukidanjem rodne diskriminacije (diskriminacije po osnovu pola) može uticati na smanjenje, odnosno ukidanje rodno zasnovanog nasilja kao ekstremnog oblika diskriminacije.
Na ovoj stranici nalaze se najvažnije informacije o aktivnostima u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, uključujući nasilje u porodici, u Republici Srpskoj. Takođe, na stranici Akcije - Porodica bez nasilja naći ćete informacije i izvještaje o sprovođenju Akcionog plana za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj.

Strategija za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj do 2013. godine
U okviru aktivnosti u sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici, Radna grupa kojom je koordinirao Gender centar, izradila je prednacrt teksta Strategije. Tokom procesa konsultacija sa institucijama i vaninstitucionalnim partnerima prikupljena su mišljenja i komentari, jer je prednacrt kao javni dokument, osim objavljivanja na ovoj stranici, službeno upućen institucijama na republičkom i lokalnom nivou i nevladinim organizacijama, na dostavljanje komentara i prijedloga za izmjene i dopune.
Na osnovu tog procesa izrađen je nacrt Strategije, koji je usvojen na 149. redovnoj sjednici Vlade Republike Srpske, održanoj 12.11.2009. godine, i upućen na razmatranje Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dana 03.02.2010. godine, u organizaciji Odbora jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske i Gender centra, održana je tematska sjednica, na kojoj je predstavljen Nacrt Strategije predstavnicima/cama nadležnih ministarstava, institucija subjekata zaštite i nevladinih organizacija, te narodnim poslanicima NSRS. Na tematskoj sjednici su prikupljeni komentari i prijedlozi za unapređenje teksta Strategije. Nacrt Strategije usvojila je Narodna skupština Republike Srpske na redovnoj 35. sjednici, dana 17.02.2010. godine.
Nakon usvajanja Nacrta, a na osnovu prikupljenih komentara i sugestija za poboljšanje teksta Strategije, pripremljen je Prijedlog Strategije koji je Vlada Republike Srpske utvrdila i usvojila na svojoj redovnoj 172. sjednici, održanoj 05.05.2010. godine. Prijedlog Strategije je razmatrala i usvojila Narodna skupštine Republike Srpske, na 3. sjednici dana 07.12.2010. godine.
Na 16. sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, dana 14.03.2012. godine, usvojen je izvještaj Gender centra Vlade RS o sprovođenju Strategije za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj do 2013. godine.