Aktivnosti :: Realizovano

Treći sajam "Žene na selu Republike Srpske"

Treći sajam “Žene na selu Republike Srpske“ održan je 15.10. 2013. godine u Istočnoj Ilidži. Sajam je održan  u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu.

Organizatori  Sajma su bili: Mreža Progres - mreža za poboljšanje položaja žena na selu Republike Srpske u partnerstvu sa „ACED“- Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke i Opštinom Istočna Ilidža, a pod pokroviteljstvom Gender centra - Centra  za jednakost  i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske,  uz finansijsku podršku „UN WOMEN“. 

Sajam su otvorile predstavnice Mreže žena Progres, Milena Regoje i Željana Pjevalica, predstavnici lokalnih organa vlasti opštine Istočna Ilidža, Svjetlana Marković, predstavnica "ACED - a“, i Mirjana Lukač,  v.d. direktorice Gender centra Vlade RS. 

Sajam je bio veoma dobro posjećen, raznolikog i bogatog sadržaja. Pored bogatih štandova žena sa sela, posjetioci su imali priliku da učestvuju na obukama i radionicama za unapređenje vještina izrade ručnih radova, proizvodnje i prerade hrane. Takođe u okviru sajma održana je i javna tribina u okviru koje je izlagala predstavnica Gender centra Vlade RS, mr Anita Šimundža na temu "Iskustva u sprovođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu do 2015. godine, sa preporukama za dalje djelovanje". 

Sajam „Žene na selu Republike Srpske“ promoviše vidljivost ženskog doprinosa porodici i zajednici, odnosno  ukupnom ruralnom razvoju. Na sajmu su se predstavila udruženja žena sa sela, udruženja čije su korisnice žene sa sela, ženske zadruge i zadrugarke,  turističke  organizacije prepoznatljive u razvoju seoskog turizma i žene sa sela sa svojim proizvodima, uslugama, znanjima i vještinama. 

Sajam doprinosi sprovođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj, osnaživanju žena sa sela i podizanju svijesti o značaju i ulozi seoskih žena  Republike Srpske.


Obilježavanje 15. oktobra - Međunarodnog dana žena na selu - kampanja RAVNOPRAVNO za žene na selu 2013!

 

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske kontinuirano provodi kampanju „RAVNOPRAVNO za žene na selu!“, u cilju podizanja svijesti o važnoj ulozi i doprinosu žena na selu, te unapređenja njihovog položaja. Svake godine širom Republike Srpske obilježava se 15. oktobar - Međunarodni dan žena na selu. I ove godine pripremljeni su i distribuirani promotivni materijali kampanje (infografik posterinaljepnice i etikete za proizvode žena sa sela) svim ciljnim grupama i partnerima za potrebe obilježavanja 15. oktobra - Međunarodnog dana žena na selu širom Republike Srpske.

O 15. oktobru - Međunarodnom danu žena na selu 
Žene na selu mnogo rade, a malo imaju, i njihov položaj je veoma težak. U Republici Srpskoj obilježavamo 15. oktobar, Međunarodni dan žena na selu, kako bismo svi bili svjesni važne, ali još uvijek nepriznate uloge žena koje žive na selu. 15. oktobar je ustanovljen kao Međunarodni dan žena na selu na nivou Ujedinjenih nacija. Ovaj dan se obilježava organizovanjem raznih aktivnosti i događaja koji ukazuju na težak položaj žena na selu.
15. OKTOBAR POSVETIMO SEOSKIM ŽENAMA I PRUŽIMO IM PAŽNjU I POŠTOVANjE KOJE ZASLUŽUJU SVAKOGA DANA SVOG ŽIVOTA!
Priznanje njihovog značaja i uloge, priznanje potrebe da se uslovi njihovog života moraju poboljšati, prvi je korak ka postizanju bolje budućnosti žena na selu i svih nas. Tražimo ravnopravnost žena na selu, koja će omogućiti njihov bolji društveni i ekonomski položaj, na njihovu dobrobit i dobrobit njihovih porodica.

 


Treći sajam "Žene na selu Republike Srpske"

 

Treći sajam “Žene na selu Republike Srpske“ se održava 15.10.2013. godine u restoranu Kula Istočna Ilidža sa početkom u 11 časova. Sajam se održava u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena na selu.

Organizatori  Sajma su: Mreža Progres - mreža za poboljšanje položaja žena na selu Republike Srpske u partnerstvu sa „ACED“- Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke i Opštinom Istočna Ilidža, a pod pokroviteljstvom Gender centra - Centra  za jednakost  i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, uz finansijsku podršku „UN WOMEN“.

Sajam „Žene na selu Republike Srpske“ promoviše vidljivost ženskog doprinosa porodici i zajednici, odnosno  ukupnom ruralnom razvoju. Na sajmu će se predstaviti udruženja žena sa sela, udruženja čije su korisnice žene sa sela, ženske zadruge i zadrugarke,  turističke  organizacije prepoznatljive u razvoju seoskog turizma i žene sa sela sa svojim proizvodima, uslugama, znanjima i vještinama. 

Sajam doprinosi sprovođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj, osnaživanju žena sa sela i podizanju svijesti o značaju i ulozi seoskih žena Republike Srpske.

Sajam će posjetiti i otvoriti zvaničnici Republike Srpske i opštine Istočna Ilidža.


Rezultati Javnog poziva za dodjelu granta za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu u Republici Srpskoj

Broj: GC-01-323-1/13

Datum: 12.09.2013.godine

Na osnovu člana 86. stav 3. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 i 24/12) i člana 5. stav 5. Kriterija za dodjelu granta vaninistitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UNWOMEN, a u vezi sa Javnim pozivom za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu u Republici Srpskoj br. GC-01-323-1/13 od 24.07.2013. godine, direktorica Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske-Gender centra (u daljem tekstu Gender centar), donosi:

        R J E Š E Nj E

o dodjeli granta po Javnom pozivu br. GC-01-323-1/13 od 24.07.2013. godine za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu u Republici Srpskoj

1. Grant za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu u Republici Srpskoj po navedenom Javnom pozivu, dodjeljuje se Udruženju građana - „Mreža udruženja za poboljšanje položaja žena na selu Republike Srpske-Progres“, ulica Trg Ilidžanske brigade 23, Dobrinja IV, 71123 Istočno Sarajevo.

2. Nalaže se Odsjeku za koordinaciju, edukaciju i saradnju da na službenoj veb stranici Gender centra, objavi ovo rješenje.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem br. GC-01-323-1/13 od 24.07.2013. imenovana je Komisija Gender centra (u daljem tekstu Komisija) za ocjenu pristiglih prijava po navedenom Javnom pozivu sa ciljem utvrđivanja blagovremenosti, ispravnosti i kompletnosti prispjelih prijava, te njihovog vrednovanja po osnovama iz člana 5. Kriterija za dodjelu granta vaninistitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 potpisanog između UNWOMEN i Gender centra. Komisija  je zasjedala dana 09.09.2013. godine i jednoglasno usvojila Zapisnik, kojim je utvrđeno sljedeće:

1. Po navednom Javnom pozivu Gender centar je zaprimio ukupno 9 (devet) blagovremeno pristiglih, ispravnih i kompletnih prijava, i to prijave: U.G. „ToPeeR“ ulica Vidovdanska 43/Kralja Aleksandra 197., 74000 Doboj; U.G. „Đurđevak“ Liješće-Brod, ulica Liješće bb, 74450 Brod; U.G. „Demokratija“ Bosanski Brod, ulica Svetog Save 45., 74450 Brod; U.G. „NGO Krajina- Poslovni inkubator u sektoru poljoprivrede“, ulica Kalemegdanska 16., 78000 Banja Luka; U.G. „Humanitarna organizacija-Snaga života“, ulica Prvog krajiškog korpusa 7., 78400 Gradiška; U.G. „Odlučna žena“, ulica Kozaračka 5., 76300 Bijeljina; U.G. „Centar za lokalni i regionalni razvoj“ ulica Trg oslobođenja 24., 74400 Derventa; U.G. „Kulturno-umjetničko društvo-Piskavica“, ulica Društveni dom bb. 78217 Piskavica; U.G. „Mreža udruženja za poboljšanje položaja žena na selu Republike Srpske-Progres“, ulica Trg Ilidžanske brigade 23, Dobrinja IV, 71123 Istočno Sarajevo;.

2.  Komisija je po osnovama iz člana 5. Kriterija, utvrdila rang listu nevladinih organizacija gdje je prvorangirano U.G. „Mreža udruženja za poboljšanje položaja žena na selu Republike Srpske-Progres“, ulica Trg Ilidžanske brigade 23, Dobrinja IV, 71123 Istočno Sarajevo, sa ukupno 44 boda od utvrđenog maksimalnog broja od 50 bodova.

3.  Sa izabranim korisnikom granta, a po isteku roka za prigovore, odnosno donošenju odluke o prigovoru, zaključuje se ugovor o međusobnim pravima i obavezama na osnovu člana 6. Kriterija.

S obzirom na izloženo, a na osnovu člana 5. Kriterija za dodjelu granta vaninistitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 potpisanog između UNWOMEN i Gender centra, odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Na osnovu člana 5. stavovi 6 i 7, Kriterija, podnosioci prijava za grantove imaju pravo prigovora na rješenje o dodjeli granta, u roku od tri (3) dana od dana objavljivanja. Odluka o prigovoru na rješenje donosi se u roku od petnaest (15) dana od dana prijema prigovora.

                                                                                             Direktorica

                                                                                                                    Spomenka Krunić, dipl. iur

Rang lista prijava po javnom pozivu: 
 

R.b.

Naziv i sjedište organizacije

Naziv projekta / Traženi iznos / Vlastiti doprinos

Ukupno bodova

1.

„Mreža Progres“ Istočna Ilidža

Treći sajam za žene na selu Republike Srpske / 10.050 KM / 11.950 KM

44

2.

„Odlučna žena“ Bijeljina

Sajam žena u agrobiznisu – Bijeljina, oktobar 2013 / 10.050 KM / 1.230 KM

38

3.

NGO „Krajina“ – poslovni inkubator u sektoru poljoprivrede Banja Luka

Sajam za žene u agrobiznisu 2013 / 10.005 KM / 3.000 KM

37

4.

KUD „Piskavica“ Piskavica

Sajam stvaralaštva žena sa sela – „Gazdarice“ / 10.050 KM / 13.015 KM

36

5.

„Snaga života“ Gradiška

Sajam za žene u agrobiznisu / 10.050 KM / -

35

6.

„Demokratija“ Brod

Organizovanje sajma za žene u agrobiznisu / 9.846 KM / -

34

7.

„To PeeR“ Doboj

Festival pletenja za područje Grada Doboja / 10.050 KM / 2.000 KM

32

8.

Centar za lokalni i regionalni razvoj Derventa

Regionalni sajam proizvoda i usluga iz ruralnog područja – Žene u agrobiznisu / 9.955 KM / -

29

9.

„Đurđevak“ Brod-Liješće

Zlatne ruke sela / 2.682 KM / -

28


Zahvaljujemo svim organizacijama koje su poslale prijave na javni poziv. S obzirom na činjenicu da je bilo moguće dodijeliti samo jedan grant, pozivamo ih da i dalje prate naredne informacije o mogućnostima za dodjelu grantova i da se uključuju u saradnju na sprovođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj, u skladu sa svojim interesovanjem i mogućnostima.


Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva iz sredstava FIGAP programa

Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva iz sredstava FIGAP programa

U skladu sa Javnim pozivom koji je bio objavljen na službenoj veb stranici Gender centra, na portalu Ravnopravno www.ravnopravno.com  i u dva dnevna lista, koja izlaze na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Rok za dostavljanje prijedloga projekata istekao je 30.06.2013. godine u 16.00 časova. Za ocjenu pristiglih prijava formirana je komisija rješenjem Gender centra Republike Srpske br. GC-01-015.3-1/13 od 14.06.2013. godine. Komisija je razmotrila sve pristigle prijave po Javnom pozivu i konstatovala da je blagovremeno dostavljeno ukupno 30 prijedloga projekata organizacija civilnog društva. Komisija je, nakon utvrđivanja blagovremenosti pristiglih prijava, pristupila utvrđivanju kompletnosti, ispravnosti i usklađenosti dostavljene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva, kao i ocjeni prihvatljivosti projektnih prijedloga s obzirom na ciljeve i kriterije iz Javnog poziva.  Konačnu listu prihvaćenih prijedloga projekata možete pronaći u pdf-u na linku ispod:

Lista odobrenih prijeloga projekata


Javni poziv

Na osnovu člana 27. Zakona o ravnopravnosti polova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 32/10), tačke III alineje 5. i 10. Odluke o osnivanju Gender centra Republike Srpske - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 31/02, 63/05 i 33/09), člana 14. stav 3. i 4. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2013. godinu („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 116/12), te u skladu sa članom 1, stav 2, tačka c) Kriterija za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske, direktorica Gender centra raspisuje

JAVNI POZIV br. GC-01-323-1/13

za dodjelu granta za organizovanje sajma za žene u agrobiznisu
u Republici Srpskoj

Kratki opis i ciljevi zadatka:

U okviru prioritetnog programa „Žene na selu“ iz Plana i programa rada Gender centra Republike Srpske za 2013. godinu, a u okviru sprovođenja Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine, Gender centar Vlade Republike Srpske poziva zainteresovane nevladine organizacije, registrovane u Republici Srpskoj, da se prijave za organizovanje Sajma za žene u agrobiznisu (član 1, stav 2, tačka c) Kriterija za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske), kojim će se ove godine doprinijeti obilježavanju 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu.

Ciljevi sajma su:

·         Povećanje vidljivosti i doprinosa rada seoskih žena u razvoju poljoprivrede, turizma i ruralnom razvoju  uopšte;

·         Podsticanje žena na bavljenje agrobiznisom i njihovo ekonomsko i društveno osnaživanje i umrežavanje;

·         Povećanje svijesti javnosti o značaju i ulozi seoskih žena za opstanak i razvoj sela.

Datum održavanja sajma: 15.10.2013.

Uslovi i rok prijavljivanja:

Za sprovođenje navedene aktivnosti mogu se prijaviti udruženja, registrovana u Republici Srpskoj, u skladu sa Kriterijima za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske, koji su u prilogu ovog javnog poziva.

Podnosioci su dužni izraditi i podnijeti prijedlog u skladu sa obrascem koji je prilog ovom javnom pozivu.

Prijedlog se dostavlja u tri kompletna uvezana štampana primjerka, što uključuje prijavni obrazac i pripadajuću dokumentaciju, a sam prijavni obrazac potrebno je dostaviti i u elektronskoj verziji. Rok za dostavljanje prijave je 31.08.2013. godine na sljedeću adresu:

Gender centar Vlade Republike Srpske

(Prijava na javni poziv br. GC-01-323-1/13)

Vuka Karadžića 4

78000 Banja Luka

protokol@gc.vladars.net

Blagovremenim će se smatrati prijave koje pristignu u navedenom roku, kao i prijave koje nose poštanski pečat u navedenom roku. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora:

Postupak izbora izvršiće se u skladu sa Kriterijima za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpske.

Prijavni obrazac

Kriteriji za dodjelu granta vaninstitucionalnim partnerima u okviru Sporazuma br. SPCA/SVK/2012/02 između UN WOMEN i Gender centra Republike Srpsk


Predstavljen 4.i 5. Izvještaj BiH o stanju ravnopravnosti polova po CEDAW konvenciji

Povodom rezultata 4. i 5. izvještaja Bosne i Hercegovine po CEDAW konvenciji (UN Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena) delegacija Bosne i Hercegovine koju su činili predstavnici/predstavnice Agencije za ravnopravnost polova BiH, Gender centra Vlade Republike Srpske, Gender centra Federacije BiH i Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti polova Parlamentarne skupštine BiH, učestvovali su u radu 55. sjednice CEDAW Komiteta u zgradi Ujedinjenih nacija u Ženevi. Izvještaj Bosne i Hercegovine je razmatran 19.07.2013. godine. Prilikom predstavljanja izvještaja članovi i članice BiH delegacije su imali priliku odgovarati na pitanja o stanju prava žena i ravnopravnosti polova u zakonima i praksi, kao i mjerama koje se preduzimaju u BiH za ispunjenje obaveza prema  CEDAW konvenciji. Zaključci i preporuke CEDAW komiteta biće dostavljeni svim institucionalnim i vaninstitucionalnim partnerima, te će u četvrtom kvartalu ove godine biti predstavljeni Vladi Republike Srpske i Narodnoj skupštini Republike Srpske. Više o CEDAW konvenciji i izvještajima po CEDAW konvenciji možete pronaći na našoj stranici na sljedećem linku: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/CEDAW_-_Konvencija_o_ukidanju_svih_oblika_diskriminacije_zena.aspx


Javni poziv

Na osnovu tačke 21. i tačke 28. Sporazuma o zajedničkom finansiranju između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, predstavljenog po Ministarstvu za izbjeglice i ljudska prava BiH, i grupe donatora o Finansijskom mehanizmu za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine, članova 8, 11. i 63. Pravila o organizaciji i radu Finansijskog mehanizma za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i Plana rada i Budžeta za 2013. godinu FIGAP programa i Smjernicama za izradu projektnih prijedloga i kriterija za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP programa, Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske, objavljuje sljedeći

 

P O Z I V

za podnošenje prijava projekata za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva koji će se finansirati iz sredstava FIGAP programa

Kratki opis FIGAP programa:

Petogodišnji program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje između Agencije za ravnopravnost polova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Gender centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske kao i saradnje sa institucijama, nevladinim i drugim organizacijama u BiH, a njegov je cilj da osigura buduću održivu implementaciju Gender akcionog plana BiH (GAP-a). Jedan od rezultata FIGAP-a, u okviru kojeg se objavljuje ovaj javni poziv, glasi „3. Osnaženo partnerstvo između vaninstitucionalnih i institucionalnih partnera za provedbu standarda za ravnopravnost polova sa fokusom na krajnje korisnike.“

Cilj i prioritetne oblasti:

U skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima FIGAP programa, sa posebnim naglaskom na Rezultat broj tri (3), u partnerstvu između organizacija civilnog društva i republičkih i lokalnih institucija i organa u Republici Srpskoj potrebno je sprovesti projekte i aktivnosti za primjenu standarda za ravnopravnost polova, sa fokusom na krajnje korisnike. Projektni prijedlozi treba da budu usmjereni na sljedeće prioritetne oblasti:

1.       Podrška ekonomskom osnaživanju žena ;

2.      Podrška većem učešću žena u politici i javnom odlučivanju;

3.     Podrška sprečavanju i suzbijanju rodno zasnovanog nasilja (Strategija za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj do 2013. godine);

4.       Podrška sprovođenju Akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine.

Ovim pozivom će se finansirati projekti u kojima ukupno zahtijevana sredstva spadaju u sljedeće grupe:

·         I grupa –  Projekti do 5.000 KM;

·         II grupa – Projekti 5.000 -10.000 KM;

·         II grupa – Projekti 10.000 – 15.000 KM.

Period realizacije:

Krajnji rok za završetak projekta je 31.12.2014. godine.

Uslovi i rok prijavljivanja:

Na ovaj poziv se mogu prijaviti organizacije civilnog društva registrovane u skladu sa važećim propisima Republike Srpske/Bosne i Hercegovine, a koje djeluju na teritoriji Republike Srpske, koje ispunjavaju sljedeće uslove:

·         Da su upisane u sudski registar ili drugi registar prema važećim zakonima;

·         Da djeluju u oblasti ravnopravnosti polova i/ili zaštite ženskih ljudskih prava, ili u okviru djelatnosti postoji prostor za promovisanje i primjenu standarda ravopravnosti polova;

·         Da imaju ljudske i materijalne resurse za provedbu prijavljenog projekta;

·         Da ne obavljaju poslove iz djelokruga organa javne uprave;

·         Da vode transparentno finansijsko poslovanje;

·          Da njihova djelatnost nije finansirana posebnim propisima, niti se u cijelosti finansira iz drugih izvora.

U cilju dokazivanja navedenih uslova potrebno je da organizacije civilnog društva dostave sljedeće dokumente:

·         Ovjeren i potpisan obrazac za prijavu projekta sa budžetom;

·         Izvod iz sudskog registra ili drugog registra ne stariji od 6 mjeseci;

·         Potvrda o poreskoj registraciji (JIB);

·         Dokaz o izmirenim porezima za prethodnu godinu;

·         Kopija ugovora sa bankom o otvaranju transakcionog računa;

·         Kopija Statuta ili akta o osnivanju;

·         CV projektnog tima (svake osobe pojedinačno);

·         Narativni izvještaj o radu za prethodnu godinu;

·         Kopija ovjerenog Bilansa stanja i Bilansa uspjeha za prethodnu godinu;

·         Izjava o partnerstvu potpisana i ovjerena od strane svih partnera u projektu;

·         Pismo namjere ili Odluka o finansijskoj podršci drugih donatora za sufinansiranje projekta.

Pravo na učešće na ovom javnom pozivu nemaju organizacije koje su nosioci projekata podržanih iz sredstava FIGAP-a po osnovu javnog poziva Agencije za ravnopravnost polova BiH u 2013. godini.

Podnosioci su dužni izraditi i podnijeti prijedlog projekta u skladu sa Obrascem koji je prilog ovom javnom pozivu. Detaljne informacije o načinu planiranja troškova date su u Praktičnim uputstvima za vaninstitucionalne partnere.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30. juni 2013. godine, do 16.00 časova.

Projektni prijedlozi se dostavljaju u skladu sa projektnom dokumentacijom i moraju biti računarski obrađeni. Prijedlog projekta se dostavlja u originalu sa pratećom dokumentacijom i dvije (2) kopije, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PROJEKTA” i “KOPIJA PROJEKTA”. Original projekta i kopije treba da budu zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom i potpisom lica odgovornog za zastupanje i predstavljanje organizacije, te adresom podnosioca. Na koverti treba napisati: „FIGAP POZIV ZA PROJEKTE 2013: PRIJEDLOG PROJEKTA - NE OTVARATI”.

Kompletan prijedlog se dostavlja na sljedeću adresu:

Gender centar Republike Srpske

Vuka Karadžića 4

78 000 Banja Luka

Projektna dokumentacija treba biti dostavljena preporučenom poštom ili lično, najkasnije do 16:00 časova 30.06.2013. godine. Blagovremenim će se smatrati prijave koje pristignu u navedenom roku, kao i prijave koje nose poštanski pečat u navedenom roku. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Postupak izbora:

Postupak izbora projekata provodi Komisija za odabir projekata. Nakon okončanog postupka,  Komisija upućuje prijedlog odluke  o odabiru projekata sa zapisnikom i rang listom na konačno odlučivanje direktorici Gender centra i na mišljenje i saglasnost Upravnom odboru FIGAP programa.

Sva potrebna projektna dokumentacija, kao i dodatne informacije, mogu se pronaći ovdje

Smjernice za izradu projektnih prijedloga i kriteriji za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP programa

Prijavni obrazac

Praktična uputstva za pripremu, praćenje, izvršenje i kontrolu  budžeta u projektima koji se finansiraju iz FIGAP programa BiH za vaninstitucionalne partnere

kao i na na sljedećim stranicama:

www.figap.ba

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/media/vijesti/Pages/P_O_Z_I_V.aspx

ili se mogu preuzeti u prostorijama Gender centra Republike Srpske, Vuka Karadžića 4, 78000 Banja Luka.


Politički i javni život

Žene su i dalje upadljiva manjina u političkom i javnom životu u Republici Srpskoj. Iako im je formalno-pravno osigurana ravnopravnost i mogućnost da biraju i budu birane bez diskriminacije putem javnih izbora, da ravnopravno učestvuju u raspodjeli funkcija vlasti i na mjestima odlučivanja, u svim javnim tijelima i odborima putem imenovanja, postavljenja, delegiranja itd, da predstavljaju svoje vlade na međunarodnom nivou i da se smatraju ravnopravnim akterima na političkoj sceni, postoje i dalje ukorijenjene tradicionalne predrasude i prepreke i stav da ženama nije mjesto u javnoj, već u privatnoj sferi. Dakle, i pored ustavom i zakonima garantovane ravnopravnosti, stanje de fakto je pod velikim uticajem ovih predrasuda i otežava ravnopravno učešće žena u javnom i političkom životu.
Ovaj raskorak normativnog i stvarnog je tim prije iznenađujući, imajući u vidu da žene čine veću polovinu stanovništva, da u većem broju i uspješnije završavaju visoko obrazovanje i da su kao takve veoma vrijedan ljudski i socijalni kapital koji se ne koristi na adekvatan način, što su pokazale i pokazuju naše analize u drugim oblastima. Nadalje, iako je uočeno da zemlje koje imaju visoke standarde društvenog i ekonomskog razvoja u pravilu imaju visok stepen ostvarivanja ravnopravnosti polova, u našem društvu se ta veza ne smatra bitnom, čak naprotiv. Veće učešće žena u politici i na mjestima odlučivanja donosi ne samo novi aspekt i novi kvalitet u odlučivanje i upravljanje, već vodi ka efikasnijem, funkcionalnijem i organizovanijem društvenom poretku.


Kampanja "RAVNOPRAVNO za žene na selu! 2012"

Žene na selu imaju važnu ulogu u ekonomskom opstanku svoje porodice i zajednice. Međutim, one dobijaju malo ili gotovo nimalo priznanja za svoje napore, i često im je uskraćen pristup rezultatima njihovog rada ili koristima razvojnog procesa.
Žene na selu nemaju ravnopravan položaj sa muškarcima i, iako formalno imaju ista prava, ne uživaju ih u istoj mjeri sa muškarcima.
To je prevashodno posljedica tradicije i patrijarhalnih odnosa u seoskim domaćinstvima koje žene stavljaju u podređen položaj (što se najočiglednije odražava kod donošenja odluka u domaćinstvu, upravljanja kućnim budžetom, bavljenja društvenim aktivnostima) bez obzira na njihov doprinos poljoprivrednoj proizvodnji i porodičnom životu.
Žene na selu trpe ekonomsku zavisnost i određenu vrstu socijalne isključenosti.
Doduše, važno je naglasiti da u nekim krajevima BiH postoje mali pomaci u unapređenju njihovog položaja, usljed institucionalnog djelovanja i sprovođenja određenih projekata koji su imali žene u ruralnim krajevima kao ciljnu grupu.
To pokazuje da prostor za akciju i poboljšanje pozicije žena u seoskim sredinama svakako postoji.


 

Škola rodne ravnopravnosti

Gender centar - Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci su i ove godine organizovali Ljetnu škole rodne ravnopravnosti 2012 na Univerzitetu u Banjoj Luci u periodu od 27-31.08.2012. godine.
Gender centar Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Banjoj Luci su putem raspisanog javnog konkursa pozvali sve zainteresovane studente i studentkinje, kao i druge osobe koje imaju motivaciju za pohađanje Ljetne škole rodne ravnopravnosti.
Škola se realizovala uz podršku UN WOMEN i FIGAP programa BiH 2009-2014.


 

Održana 2. "Ljetna škola rodne ravnopravnosti 2012" (27-31.08.2012)

U periodu od 27-31.08.2012. godine održana je 2. „Ljetna škola rodne ravnopravnosti“, akademskog ljetnog kursa, koji se svake godine održava na Univerzitetu u Banjoj Luci u organizaciji Gender centra - Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerziteta u Banjoj Luci. Škola se realizovala uz podršku UN WOMEN i FIGAP programa BiH 2009-2014. Na školi su učestvovali studenti/studentkinje raznih fakulteta iz Republike Srpske, predstavnici/predstavnice raznih isntitucija i civilnog sektora, te druge zainteresovane osobe koje su imale motivaciju za pohađanje. Škola je završena svečanim zatvaranjem, obraćanjem Spomenke Krunić, direktorice Gender centra Vlade RS i Valerije Šaula, prorektorke za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Banjoj Luci, te podjelom certifikata polaznicima/polaznicama škole.