Aktivnosti :: Dostignuća

Dostignuća našeg rada

Neka od najvažnijih dostignuća našeg rada, samostalno i u saradnji sa institucionalnim i vaninstitucionalnim partnerima su:

• Povećana vidljivost pitanja ravnopravnosti polova u institucijama i vaninstitucionalnom okruženju, te medijima.
• Povećan broj institucija državne uprave koje koriste stručnu i savjetodavnu pomoć Gender centra u primjeni principa ravnopravnosti polova u svojim oblastima rada.
• Povećan broj nevladinih organizacija i projekata koji se bave različitim pitanjima ravnopravnosti polova.
• Povećana saradnja sa ministarstvima i republičkim institucijama u usklađivanju zakona, strategija, politika i programa sa domaćim i međunarodnim standardima za ravnopravnost polova i kontinuiranoj edukaciji za državne službenike/ce.
• Uvedena zabrana diskriminacije i nasilja po osnovu pola, uznemiravanja i seksualnog uznemiravanja, te mobinga u radno zakonodavstvo Republike Srpske, te obuka inspekcije rada za primjenu Zakona.
• Usvojen Gender akcioni plan za BiH, kao srednjoročna strategija za ravnopravnost polova.
• Usvojen Akcioni plan za borbu protiv nasilja u porodici u Republici Srpskoj, čija je primjena u toku.
• Usvojen Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
• Normirano uvođenje principa ravnopravnosti polova u medijske sadržaje kroz izmjene i dopune Kodeksa za štampu BiH i Kodeksa RAK-a.
• Uspostavljen redovni statistički bilten „Žene i muškarci u Republici Srpskoj“ i razvoj statističkih podataka razvrstanih po polu.
• Izrađeni priručnici, zbornici i analize i promovisano uvođenje principa ravnopravnosti polova u obrazovni sistem na svim nivoima.
• Povećana vidljivost institucionalnih mehanizama za ravnopravnost polova u okviru lokalne uprave (komisija i odbora u skupštinama gradova/opština i administrativnim upravama).
• Pokrenut prvi postdiplomski magistarski program Gender / Rodne studije u BiH.
• Uspostavljena intenzivna saradnja sa nevladinim organizacijama i drugim asocijacijama i udruženjima, na različitim projektima primjene Zakona o ravnopravnosti polova, u oblasti obrazovanja, rada, zapošljavanja i pristupa resursima, zdravstvene i socijalne zaštite, zabrane nasilja po osnovu pola, suzbijanja trgovine ljudima, primjene Zakona na lokalnom nivou vlasti i jačanja kapaciteta lokalnih komisija za ravnopravnost polova.